ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ابراهیمی، عباس دیدبان، رضا کی پور، (1398). استراتژی کنترلی نوین در سیستمهای انرژی ترکیبی بادی-خورشیدی برمبنای تعیین محدوده های بهینه شارژ و دشارژ باتری ها در بازه های زمانی مختلف، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 16(55)، 163-173. magiran.com/p1959760
Alireza Ebrahimi, Abbas Dideban , Reza Keypour, (2019). A novel control strategy for solar-wind hybrid energy systems based on optimal battery charge and discharge limits in various time domain, Journal of Modeling in Engineering, 16(55), 163-173. magiran.com/p1959760
علیرضا ابراهیمی، عباس دیدبان، رضا کی پور، استراتژی کنترلی نوین در سیستمهای انرژی ترکیبی بادی-خورشیدی برمبنای تعیین محدوده های بهینه شارژ و دشارژ باتری ها در بازه های زمانی مختلف. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 16(55): 163-173. magiran.com/p1959760
Alireza Ebrahimi, Abbas Dideban , Reza Keypour, A novel control strategy for solar-wind hybrid energy systems based on optimal battery charge and discharge limits in various time domain, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 16(55): 163-173. magiran.com/p1959760
علیرضا ابراهیمی، عباس دیدبان، رضا کی پور، "استراتژی کنترلی نوین در سیستمهای انرژی ترکیبی بادی-خورشیدی برمبنای تعیین محدوده های بهینه شارژ و دشارژ باتری ها در بازه های زمانی مختلف"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 16، شماره 55 (1398): 163-173. magiran.com/p1959760
Alireza Ebrahimi, Abbas Dideban , Reza Keypour, "A novel control strategy for solar-wind hybrid energy systems based on optimal battery charge and discharge limits in various time domain", Journal of Modeling in Engineering 16, no.55 (2019): 163-173. magiran.com/p1959760
علیرضا ابراهیمی، عباس دیدبان، رضا کی پور، (1398). 'استراتژی کنترلی نوین در سیستمهای انرژی ترکیبی بادی-خورشیدی برمبنای تعیین محدوده های بهینه شارژ و دشارژ باتری ها در بازه های زمانی مختلف'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 16(55)، صص.163-173. magiran.com/p1959760
Alireza Ebrahimi, Abbas Dideban , Reza Keypour, (2019). 'A novel control strategy for solar-wind hybrid energy systems based on optimal battery charge and discharge limits in various time domain', Journal of Modeling in Engineering, 16(55), pp.163-173. magiran.com/p1959760
علیرضا ابراهیمی؛ عباس دیدبان؛ رضا کی پور. "استراتژی کنترلی نوین در سیستمهای انرژی ترکیبی بادی-خورشیدی برمبنای تعیین محدوده های بهینه شارژ و دشارژ باتری ها در بازه های زمانی مختلف". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 16 ،55 ، 1398، 163-173. magiran.com/p1959760
Alireza Ebrahimi; Abbas Dideban ; Reza Keypour. "A novel control strategy for solar-wind hybrid energy systems based on optimal battery charge and discharge limits in various time domain", Journal of Modeling in Engineering, 16, 55, 2019, 163-173. magiran.com/p1959760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال