ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه میرزایی، علی اکبر پویان، سعیده فردوسی، (1398). شبیه سازی و پیاده سازی وظایف دوری از موانع و همگام سازی با استفاده از تئوری کنترل سوپروایزری احتمالی و زمان دار در رباتیک جمعی، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 16(55)، 175-190. magiran.com/p1959761
Faezeh Mirzaei , Ali Akbar Pouyan, Saeedeh Ferdosi, (2019). Simulation and Implementation of Obstacle Avoidance and Synchronization Tasks using Probabilistic and Timed Supervisory Control Theory in Swarm Robotics, Journal of Modeling in Engineering, 16(55), 175-190. magiran.com/p1959761
فائزه میرزایی، علی اکبر پویان، سعیده فردوسی، شبیه سازی و پیاده سازی وظایف دوری از موانع و همگام سازی با استفاده از تئوری کنترل سوپروایزری احتمالی و زمان دار در رباتیک جمعی. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 16(55): 175-190. magiran.com/p1959761
Faezeh Mirzaei , Ali Akbar Pouyan, Saeedeh Ferdosi, Simulation and Implementation of Obstacle Avoidance and Synchronization Tasks using Probabilistic and Timed Supervisory Control Theory in Swarm Robotics, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 16(55): 175-190. magiran.com/p1959761
فائزه میرزایی، علی اکبر پویان، سعیده فردوسی، "شبیه سازی و پیاده سازی وظایف دوری از موانع و همگام سازی با استفاده از تئوری کنترل سوپروایزری احتمالی و زمان دار در رباتیک جمعی"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 16، شماره 55 (1398): 175-190. magiran.com/p1959761
Faezeh Mirzaei , Ali Akbar Pouyan, Saeedeh Ferdosi, "Simulation and Implementation of Obstacle Avoidance and Synchronization Tasks using Probabilistic and Timed Supervisory Control Theory in Swarm Robotics", Journal of Modeling in Engineering 16, no.55 (2019): 175-190. magiran.com/p1959761
فائزه میرزایی، علی اکبر پویان، سعیده فردوسی، (1398). 'شبیه سازی و پیاده سازی وظایف دوری از موانع و همگام سازی با استفاده از تئوری کنترل سوپروایزری احتمالی و زمان دار در رباتیک جمعی'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 16(55)، صص.175-190. magiran.com/p1959761
Faezeh Mirzaei , Ali Akbar Pouyan, Saeedeh Ferdosi, (2019). 'Simulation and Implementation of Obstacle Avoidance and Synchronization Tasks using Probabilistic and Timed Supervisory Control Theory in Swarm Robotics', Journal of Modeling in Engineering, 16(55), pp.175-190. magiran.com/p1959761
فائزه میرزایی؛ علی اکبر پویان؛ سعیده فردوسی. "شبیه سازی و پیاده سازی وظایف دوری از موانع و همگام سازی با استفاده از تئوری کنترل سوپروایزری احتمالی و زمان دار در رباتیک جمعی". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 16 ،55 ، 1398، 175-190. magiran.com/p1959761
Faezeh Mirzaei ; Ali Akbar Pouyan; Saeedeh Ferdosi. "Simulation and Implementation of Obstacle Avoidance and Synchronization Tasks using Probabilistic and Timed Supervisory Control Theory in Swarm Robotics", Journal of Modeling in Engineering, 16, 55, 2019, 175-190. magiran.com/p1959761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال