ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب بدخشان، حسین مهرابی بشرآبادی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، (1398). گروه ‏بندی روستاهای استان های کشور بر اساس شاخص‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، 29-46. magiran.com/p1959793
Zeinab BADAKHSHAN, Hossein Mehrabi Boshr Abadi , HamidReza MIRZAEI KHALILABADI, (2019). Grouping the Villages of Iran's Provinces on the Basis of Economic Infrastructure and Human Development Indexes, Journal of Village and Development, 21(4), 29-46. magiran.com/p1959793
زینب بدخشان، حسین مهرابی بشرآبادی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، گروه ‏بندی روستاهای استان های کشور بر اساس شاخص‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی. فصلنامه روستا و توسعه، 1398؛ 21(4): 29-46. magiran.com/p1959793
Zeinab BADAKHSHAN, Hossein Mehrabi Boshr Abadi , HamidReza MIRZAEI KHALILABADI, Grouping the Villages of Iran's Provinces on the Basis of Economic Infrastructure and Human Development Indexes, Journal of Village and Development, 2019; 21(4): 29-46. magiran.com/p1959793
زینب بدخشان، حسین مهرابی بشرآبادی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، "گروه ‏بندی روستاهای استان های کشور بر اساس شاخص‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی"، فصلنامه روستا و توسعه 21، شماره 4 (1398): 29-46. magiran.com/p1959793
Zeinab BADAKHSHAN, Hossein Mehrabi Boshr Abadi , HamidReza MIRZAEI KHALILABADI, "Grouping the Villages of Iran's Provinces on the Basis of Economic Infrastructure and Human Development Indexes", Journal of Village and Development 21, no.4 (2019): 29-46. magiran.com/p1959793
زینب بدخشان، حسین مهرابی بشرآبادی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، (1398). 'گروه ‏بندی روستاهای استان های کشور بر اساس شاخص‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی'، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، صص.29-46. magiran.com/p1959793
Zeinab BADAKHSHAN, Hossein Mehrabi Boshr Abadi , HamidReza MIRZAEI KHALILABADI, (2019). 'Grouping the Villages of Iran's Provinces on the Basis of Economic Infrastructure and Human Development Indexes', Journal of Village and Development, 21(4), pp.29-46. magiran.com/p1959793
زینب بدخشان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی. "گروه ‏بندی روستاهای استان های کشور بر اساس شاخص‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی". فصلنامه روستا و توسعه، 21 ،4 ، 1398، 29-46. magiran.com/p1959793
Zeinab BADAKHSHAN; Hossein Mehrabi Boshr Abadi ; HamidReza MIRZAEI KHALILABADI. "Grouping the Villages of Iran's Provinces on the Basis of Economic Infrastructure and Human Development Indexes", Journal of Village and Development, 21, 4, 2019, 29-46. magiran.com/p1959793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال