ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دربان آستانه، سیدحسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، (1398). تحلیل فضایی سرمایه های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، 47-67. magiran.com/p1959794
Alireza Darban Astane , Seyed Hassan MOTIEI LANGROUDI, Farzaneh GHASEMI, (2019). Spatial Analysis of Livelihood Assets of Farmers: A Case Study of Rural Areas, Shazand County of Iran, Journal of Village and Development, 21(4), 47-67. magiran.com/p1959794
علیرضا دربان آستانه، سیدحسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، تحلیل فضایی سرمایه های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند. فصلنامه روستا و توسعه، 1398؛ 21(4): 47-67. magiran.com/p1959794
Alireza Darban Astane , Seyed Hassan MOTIEI LANGROUDI, Farzaneh GHASEMI, Spatial Analysis of Livelihood Assets of Farmers: A Case Study of Rural Areas, Shazand County of Iran, Journal of Village and Development, 2019; 21(4): 47-67. magiran.com/p1959794
علیرضا دربان آستانه، سیدحسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، "تحلیل فضایی سرمایه های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند"، فصلنامه روستا و توسعه 21، شماره 4 (1398): 47-67. magiran.com/p1959794
Alireza Darban Astane , Seyed Hassan MOTIEI LANGROUDI, Farzaneh GHASEMI, "Spatial Analysis of Livelihood Assets of Farmers: A Case Study of Rural Areas, Shazand County of Iran", Journal of Village and Development 21, no.4 (2019): 47-67. magiran.com/p1959794
علیرضا دربان آستانه، سیدحسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، (1398). 'تحلیل فضایی سرمایه های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند'، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، صص.47-67. magiran.com/p1959794
Alireza Darban Astane , Seyed Hassan MOTIEI LANGROUDI, Farzaneh GHASEMI, (2019). 'Spatial Analysis of Livelihood Assets of Farmers: A Case Study of Rural Areas, Shazand County of Iran', Journal of Village and Development, 21(4), pp.47-67. magiran.com/p1959794
علیرضا دربان آستانه؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فرزانه قاسمی. "تحلیل فضایی سرمایه های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند". فصلنامه روستا و توسعه، 21 ،4 ، 1398، 47-67. magiran.com/p1959794
Alireza Darban Astane ; Seyed Hassan MOTIEI LANGROUDI; Farzaneh GHASEMI. "Spatial Analysis of Livelihood Assets of Farmers: A Case Study of Rural Areas, Shazand County of Iran", Journal of Village and Development, 21, 4, 2019, 47-67. magiran.com/p1959794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال