ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عسگر حسین زاده، قدرتاللهحیدری، مهدی معمری، مریم مولایی، (1398). سنجش پایداری بوم شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‏شهر، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، 69-88. magiran.com/p1959795
Asgar HOSSEINZADEH, Ghodratollah HEIDARI, Mahdi MOAMERI , Maryam MOLAEI, (2019). Evaluation of Ecologic Sustainability of Summer Rangelands: A Case Study of Four Allotments of Shahsavan Nomads in Meshginshahr County of Iran, Journal of Village and Development, 21(4), 69-88. magiran.com/p1959795
عسگر حسین زاده، قدرتاللهحیدری، مهدی معمری، مریم مولایی، سنجش پایداری بوم شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‏شهر. فصلنامه روستا و توسعه، 1398؛ 21(4): 69-88. magiran.com/p1959795
Asgar HOSSEINZADEH, Ghodratollah HEIDARI, Mahdi MOAMERI , Maryam MOLAEI, Evaluation of Ecologic Sustainability of Summer Rangelands: A Case Study of Four Allotments of Shahsavan Nomads in Meshginshahr County of Iran, Journal of Village and Development, 2019; 21(4): 69-88. magiran.com/p1959795
عسگر حسین زاده، قدرتاللهحیدری، مهدی معمری، مریم مولایی، "سنجش پایداری بوم شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‏شهر"، فصلنامه روستا و توسعه 21، شماره 4 (1398): 69-88. magiran.com/p1959795
Asgar HOSSEINZADEH, Ghodratollah HEIDARI, Mahdi MOAMERI , Maryam MOLAEI, "Evaluation of Ecologic Sustainability of Summer Rangelands: A Case Study of Four Allotments of Shahsavan Nomads in Meshginshahr County of Iran", Journal of Village and Development 21, no.4 (2019): 69-88. magiran.com/p1959795
عسگر حسین زاده، قدرتاللهحیدری، مهدی معمری، مریم مولایی، (1398). 'سنجش پایداری بوم شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‏شهر'، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، صص.69-88. magiran.com/p1959795
Asgar HOSSEINZADEH, Ghodratollah HEIDARI, Mahdi MOAMERI , Maryam MOLAEI, (2019). 'Evaluation of Ecologic Sustainability of Summer Rangelands: A Case Study of Four Allotments of Shahsavan Nomads in Meshginshahr County of Iran', Journal of Village and Development, 21(4), pp.69-88. magiran.com/p1959795
عسگر حسین زاده؛ قدرتاللهحیدری؛ مهدی معمری؛ مریم مولایی. "سنجش پایداری بوم شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‏شهر". فصلنامه روستا و توسعه، 21 ،4 ، 1398، 69-88. magiran.com/p1959795
Asgar HOSSEINZADEH; Ghodratollah HEIDARI; Mahdi MOAMERI ; Maryam MOLAEI. "Evaluation of Ecologic Sustainability of Summer Rangelands: A Case Study of Four Allotments of Shahsavan Nomads in Meshginshahr County of Iran", Journal of Village and Development, 21, 4, 2019, 69-88. magiran.com/p1959795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال