ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، محمد دشوارپسند، (1398). تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‏داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، 89-111. magiran.com/p1959796
Marzieh Alikhah Asl , Darioush NASERI, Mohammad DOSHVARPASAND, (2019). Land Capability Assessment for Development of Agricultural and Range Activities in Rural Areas of Sari-Qamish Watershed, Ardabil Province of Iran, Journal of Village and Development, 21(4), 89-111. magiran.com/p1959796
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، محمد دشوارپسند، تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‏داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل. فصلنامه روستا و توسعه، 1398؛ 21(4): 89-111. magiran.com/p1959796
Marzieh Alikhah Asl , Darioush NASERI, Mohammad DOSHVARPASAND, Land Capability Assessment for Development of Agricultural and Range Activities in Rural Areas of Sari-Qamish Watershed, Ardabil Province of Iran, Journal of Village and Development, 2019; 21(4): 89-111. magiran.com/p1959796
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، محمد دشوارپسند، "تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‏داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل"، فصلنامه روستا و توسعه 21، شماره 4 (1398): 89-111. magiran.com/p1959796
Marzieh Alikhah Asl , Darioush NASERI, Mohammad DOSHVARPASAND, "Land Capability Assessment for Development of Agricultural and Range Activities in Rural Areas of Sari-Qamish Watershed, Ardabil Province of Iran", Journal of Village and Development 21, no.4 (2019): 89-111. magiran.com/p1959796
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، محمد دشوارپسند، (1398). 'تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‏داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل'، فصلنامه روستا و توسعه، 21(4)، صص.89-111. magiran.com/p1959796
Marzieh Alikhah Asl , Darioush NASERI, Mohammad DOSHVARPASAND, (2019). 'Land Capability Assessment for Development of Agricultural and Range Activities in Rural Areas of Sari-Qamish Watershed, Ardabil Province of Iran', Journal of Village and Development, 21(4), pp.89-111. magiran.com/p1959796
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ محمد دشوارپسند. "تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‏داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل". فصلنامه روستا و توسعه، 21 ،4 ، 1398، 89-111. magiran.com/p1959796
Marzieh Alikhah Asl ; Darioush NASERI; Mohammad DOSHVARPASAND. "Land Capability Assessment for Development of Agricultural and Range Activities in Rural Areas of Sari-Qamish Watershed, Ardabil Province of Iran", Journal of Village and Development, 21, 4, 2019, 89-111. magiran.com/p1959796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال