ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین یزدانی، مصطفی گرجی، فاطمه کوپا، خدیجه صفری کندسری، (1396). مناسبات بینامتنی تلمیحات قرآنی مثنوی و غزلیات شمس با تاکید بر قصه ابراهیم علیه السلام، مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 2(2)، 1-20. magiran.com/p1960010
Hassan Yazdani , Fatemeh Koba, Mostafa Gorji, (2018). intertextual relations qurani elusian in Masnavi and ghazaliyate shams based the ebrahim tale, , 2(2), 1-20. magiran.com/p1960010
حسین یزدانی، مصطفی گرجی، فاطمه کوپا، خدیجه صفری کندسری، مناسبات بینامتنی تلمیحات قرآنی مثنوی و غزلیات شمس با تاکید بر قصه ابراهیم علیه السلام. مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 1396؛ 2(2): 1-20. magiran.com/p1960010
Hassan Yazdani , Fatemeh Koba, Mostafa Gorji, intertextual relations qurani elusian in Masnavi and ghazaliyate shams based the ebrahim tale, , 2018; 2(2): 1-20. magiran.com/p1960010
حسین یزدانی، مصطفی گرجی، فاطمه کوپا، خدیجه صفری کندسری، "مناسبات بینامتنی تلمیحات قرآنی مثنوی و غزلیات شمس با تاکید بر قصه ابراهیم علیه السلام"، مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2، شماره 2 (1396): 1-20. magiran.com/p1960010
Hassan Yazdani , Fatemeh Koba, Mostafa Gorji, "intertextual relations qurani elusian in Masnavi and ghazaliyate shams based the ebrahim tale", 2, no.2 (2018): 1-20. magiran.com/p1960010
حسین یزدانی، مصطفی گرجی، فاطمه کوپا، خدیجه صفری کندسری، (1396). 'مناسبات بینامتنی تلمیحات قرآنی مثنوی و غزلیات شمس با تاکید بر قصه ابراهیم علیه السلام'، مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 2(2)، صص.1-20. magiran.com/p1960010
Hassan Yazdani , Fatemeh Koba, Mostafa Gorji, (2018). 'intertextual relations qurani elusian in Masnavi and ghazaliyate shams based the ebrahim tale', , 2(2), pp.1-20. magiran.com/p1960010
حسین یزدانی؛ مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ خدیجه صفری کندسری. "مناسبات بینامتنی تلمیحات قرآنی مثنوی و غزلیات شمس با تاکید بر قصه ابراهیم علیه السلام". مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، 2 ،2 ، 1396، 1-20. magiran.com/p1960010
Hassan Yazdani ; Fatemeh Koba; Mostafa Gorji. "intertextual relations qurani elusian in Masnavi and ghazaliyate shams based the ebrahim tale", , 2, 2, 2018, 1-20. magiran.com/p1960010
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال