ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی بنواری نژاد، محمد اصغری، (1398). ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه، دو فصلنامه شناخت، 10(1)، 23-37. magiran.com/p1960354
Mojtaba Bonvari, Muhammad Asghari, (2019). The Integration of Hegelian Historicism with Darwinian Naturalism in Dewey’s Conception of Experience, Journal of Recognition, 10(1), 23-37. magiran.com/p1960354
مجتبی بنواری نژاد، محمد اصغری، ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه. دو فصلنامه شناخت، 1398؛ 10(1): 23-37. magiran.com/p1960354
Mojtaba Bonvari, Muhammad Asghari, The Integration of Hegelian Historicism with Darwinian Naturalism in Dewey’s Conception of Experience, Journal of Recognition, 2019; 10(1): 23-37. magiran.com/p1960354
مجتبی بنواری نژاد، محمد اصغری، "ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه"، دو فصلنامه شناخت 10، شماره 1 (1398): 23-37. magiran.com/p1960354
Mojtaba Bonvari, Muhammad Asghari, "The Integration of Hegelian Historicism with Darwinian Naturalism in Dewey’s Conception of Experience", Journal of Recognition 10, no.1 (2019): 23-37. magiran.com/p1960354
مجتبی بنواری نژاد، محمد اصغری، (1398). 'ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه'، دو فصلنامه شناخت، 10(1)، صص.23-37. magiran.com/p1960354
Mojtaba Bonvari, Muhammad Asghari, (2019). 'The Integration of Hegelian Historicism with Darwinian Naturalism in Dewey’s Conception of Experience', Journal of Recognition, 10(1), pp.23-37. magiran.com/p1960354
مجتبی بنواری نژاد؛ محمد اصغری. "ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه". دو فصلنامه شناخت، 10 ،1 ، 1398، 23-37. magiran.com/p1960354
Mojtaba Bonvari; Muhammad Asghari. "The Integration of Hegelian Historicism with Darwinian Naturalism in Dewey’s Conception of Experience", Journal of Recognition, 10, 1, 2019, 23-37. magiran.com/p1960354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال