ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین جهانشیری، ناهید بیژه، (1397). مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6(3)، 26-36. magiran.com/p1960478
Nasrin Jahanshiri, Nahid Bijeh, (2018). Comparison of the effect of combined physical training (endurance, strength) with and without flaxseed on the levels of estrogen, lipid and body composition of inactive menopausal women, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6(3), 26-36. magiran.com/p1960478
نسرین جهانشیری، ناهید بیژه، مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1397؛ 6(3): 26-36. magiran.com/p1960478
Nasrin Jahanshiri, Nahid Bijeh, Comparison of the effect of combined physical training (endurance, strength) with and without flaxseed on the levels of estrogen, lipid and body composition of inactive menopausal women, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2018; 6(3): 26-36. magiran.com/p1960478
نسرین جهانشیری، ناهید بیژه، "مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 6، شماره 3 (1397): 26-36. magiran.com/p1960478
Nasrin Jahanshiri, Nahid Bijeh, "Comparison of the effect of combined physical training (endurance, strength) with and without flaxseed on the levels of estrogen, lipid and body composition of inactive menopausal women", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 6, no.3 (2018): 26-36. magiran.com/p1960478
نسرین جهانشیری، ناهید بیژه، (1397). 'مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6(3)، صص.26-36. magiran.com/p1960478
Nasrin Jahanshiri, Nahid Bijeh, (2018). 'Comparison of the effect of combined physical training (endurance, strength) with and without flaxseed on the levels of estrogen, lipid and body composition of inactive menopausal women', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6(3), pp.26-36. magiran.com/p1960478
نسرین جهانشیری؛ ناهید بیژه. "مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6 ،3 ، 1397، 26-36. magiran.com/p1960478
Nasrin Jahanshiri; Nahid Bijeh. "Comparison of the effect of combined physical training (endurance, strength) with and without flaxseed on the levels of estrogen, lipid and body composition of inactive menopausal women", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6, 3, 2018, 26-36. magiran.com/p1960478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال