ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان ذباح، زهرا کوه جانی، علی ماروسی، کامران لایقی، (1397). تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از روش مبتنی بر عصبی فازی، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6(3)، 48-59. magiran.com/p1960480
Iman Zabbah, Zahra Koohjani, Ali Maroosi, Kamran Layeghi, (2018). Diagnosis of Coronary Artery Disease using Neuro-fuzzy-based Method, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6(3), 48-59. magiran.com/p1960480
ایمان ذباح، زهرا کوه جانی، علی ماروسی، کامران لایقی، تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از روش مبتنی بر عصبی فازی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1397؛ 6(3): 48-59. magiran.com/p1960480
Iman Zabbah, Zahra Koohjani, Ali Maroosi, Kamran Layeghi, Diagnosis of Coronary Artery Disease using Neuro-fuzzy-based Method, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2018; 6(3): 48-59. magiran.com/p1960480
ایمان ذباح، زهرا کوه جانی، علی ماروسی، کامران لایقی، "تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از روش مبتنی بر عصبی فازی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 6، شماره 3 (1397): 48-59. magiran.com/p1960480
Iman Zabbah, Zahra Koohjani, Ali Maroosi, Kamran Layeghi, "Diagnosis of Coronary Artery Disease using Neuro-fuzzy-based Method", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 6, no.3 (2018): 48-59. magiran.com/p1960480
ایمان ذباح، زهرا کوه جانی، علی ماروسی، کامران لایقی، (1397). 'تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از روش مبتنی بر عصبی فازی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6(3)، صص.48-59. magiran.com/p1960480
Iman Zabbah, Zahra Koohjani, Ali Maroosi, Kamran Layeghi, (2018). 'Diagnosis of Coronary Artery Disease using Neuro-fuzzy-based Method', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6(3), pp.48-59. magiran.com/p1960480
ایمان ذباح؛ زهرا کوه جانی؛ علی ماروسی؛ کامران لایقی. "تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از روش مبتنی بر عصبی فازی". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6 ،3 ، 1397، 48-59. magiran.com/p1960480
Iman Zabbah; Zahra Koohjani; Ali Maroosi; Kamran Layeghi. "Diagnosis of Coronary Artery Disease using Neuro-fuzzy-based Method", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6, 3, 2018, 48-59. magiran.com/p1960480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال