ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم غلامی، محمدرضا قربانی، (1398). تاثیر تدریس به روش آزمایشگاهی بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی و مقایسه بین دانش آموزان دختر و پسر، مجله آموزش پژوهی، 4(16)، 36-51. magiran.com/p1960621
Dr. Azam Gholami , Mohamadreza Ghorbani, (2019). Effect of teaching in a laboratory method on the learning of biological concepts and comparison between male and female students, Journal of Education Studies, 4(16), 36-51. magiran.com/p1960621
اعظم غلامی، محمدرضا قربانی، تاثیر تدریس به روش آزمایشگاهی بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی و مقایسه بین دانش آموزان دختر و پسر. مجله آموزش پژوهی، 1398؛ 4(16): 36-51. magiran.com/p1960621
Dr. Azam Gholami , Mohamadreza Ghorbani, Effect of teaching in a laboratory method on the learning of biological concepts and comparison between male and female students, Journal of Education Studies, 2019; 4(16): 36-51. magiran.com/p1960621
اعظم غلامی، محمدرضا قربانی، "تاثیر تدریس به روش آزمایشگاهی بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی و مقایسه بین دانش آموزان دختر و پسر"، مجله آموزش پژوهی 4، شماره 16 (1398): 36-51. magiran.com/p1960621
Dr. Azam Gholami , Mohamadreza Ghorbani, "Effect of teaching in a laboratory method on the learning of biological concepts and comparison between male and female students", Journal of Education Studies 4, no.16 (2019): 36-51. magiran.com/p1960621
اعظم غلامی، محمدرضا قربانی، (1398). 'تاثیر تدریس به روش آزمایشگاهی بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی و مقایسه بین دانش آموزان دختر و پسر'، مجله آموزش پژوهی، 4(16)، صص.36-51. magiran.com/p1960621
Dr. Azam Gholami , Mohamadreza Ghorbani, (2019). 'Effect of teaching in a laboratory method on the learning of biological concepts and comparison between male and female students', Journal of Education Studies, 4(16), pp.36-51. magiran.com/p1960621
اعظم غلامی؛ محمدرضا قربانی. "تاثیر تدریس به روش آزمایشگاهی بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی و مقایسه بین دانش آموزان دختر و پسر". مجله آموزش پژوهی، 4 ،16 ، 1398، 36-51. magiran.com/p1960621
Dr. Azam Gholami ; Mohamadreza Ghorbani. "Effect of teaching in a laboratory method on the learning of biological concepts and comparison between male and female students", Journal of Education Studies, 4, 16, 2019, 36-51. magiran.com/p1960621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال