ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه پرندین، مهرداد قنبری، (1398). بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش حسابداری، 8(4)، 123-141. magiran.com/p1960782
Kaveh Parandin , Mehrdad Ghanbary, (2019). Examine the relationship between intellectual capital and market value and the financial performance of privatized public companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Research, 8(4), 123-141. magiran.com/p1960782
کاوه پرندین، مهرداد قنبری، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش حسابداری، 1398؛ 8(4): 123-141. magiran.com/p1960782
Kaveh Parandin , Mehrdad Ghanbary, Examine the relationship between intellectual capital and market value and the financial performance of privatized public companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Research, 2019; 8(4): 123-141. magiran.com/p1960782
کاوه پرندین، مهرداد قنبری، "بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش حسابداری 8، شماره 4 (1398): 123-141. magiran.com/p1960782
Kaveh Parandin , Mehrdad Ghanbary, "Examine the relationship between intellectual capital and market value and the financial performance of privatized public companies listed on the Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting Research 8, no.4 (2019): 123-141. magiran.com/p1960782
کاوه پرندین، مهرداد قنبری، (1398). 'بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، مجله پژوهش حسابداری، 8(4)، صص.123-141. magiran.com/p1960782
Kaveh Parandin , Mehrdad Ghanbary, (2019). 'Examine the relationship between intellectual capital and market value and the financial performance of privatized public companies listed on the Tehran Stock Exchange', Journal of Accounting Research, 8(4), pp.123-141. magiran.com/p1960782
کاوه پرندین؛ مهرداد قنبری. "بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پژوهش حسابداری، 8 ،4 ، 1398، 123-141. magiran.com/p1960782
Kaveh Parandin ; Mehrdad Ghanbary. "Examine the relationship between intellectual capital and market value and the financial performance of privatized public companies listed on the Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting Research, 8, 4, 2019, 123-141. magiran.com/p1960782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال