ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شیداییان، سید جعفر اسحاقی، زهرا رجایی، (1398). پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 7(25)، 89-123. magiran.com/p1960806
Mahdi Sheidaeian , Seyed Jafar Eshaghi, Zahra Rajaei, (2019). Legislative Situational Prevention from the Torture Crime, Journal of Criminal Law Reserch, 7(25), 89-123. magiran.com/p1960806
مهدی شیداییان، سید جعفر اسحاقی، زهرا رجایی، پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 1398؛ 7(25): 89-123. magiran.com/p1960806
Mahdi Sheidaeian , Seyed Jafar Eshaghi, Zahra Rajaei, Legislative Situational Prevention from the Torture Crime, Journal of Criminal Law Reserch, 2019; 7(25): 89-123. magiran.com/p1960806
مهدی شیداییان، سید جعفر اسحاقی، زهرا رجایی، "پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه"، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 7، شماره 25 (1398): 89-123. magiran.com/p1960806
Mahdi Sheidaeian , Seyed Jafar Eshaghi, Zahra Rajaei, "Legislative Situational Prevention from the Torture Crime", Journal of Criminal Law Reserch 7, no.25 (2019): 89-123. magiran.com/p1960806
مهدی شیداییان، سید جعفر اسحاقی، زهرا رجایی، (1398). 'پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه'، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 7(25)، صص.89-123. magiran.com/p1960806
Mahdi Sheidaeian , Seyed Jafar Eshaghi, Zahra Rajaei, (2019). 'Legislative Situational Prevention from the Torture Crime', Journal of Criminal Law Reserch, 7(25), pp.89-123. magiran.com/p1960806
مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی. "پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 7 ،25 ، 1398، 89-123. magiran.com/p1960806
Mahdi Sheidaeian ; Seyed Jafar Eshaghi; Zahra Rajaei. "Legislative Situational Prevention from the Torture Crime", Journal of Criminal Law Reserch, 7, 25, 2019, 89-123. magiran.com/p1960806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال