ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده صمدی بهرامی، سعیده زنوزیان، محمدرضا بلیاد، (1397). مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، 33. magiran.com/p1960855
Farideh Samadi Bahrami, Saeedeh Zenoozian, Mohammadreza Beliad, (2018). Personality Traits in Patients with Bipolar Disorder Type 1, Major Depression Disorder and their Normal Peers: A comparative Study, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), 33. magiran.com/p1960855
فریده صمدی بهرامی، سعیده زنوزیان، محمدرضا بلیاد، مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی. مجله مطالعات ناتوانی، 1397؛ 8(14): 33. magiran.com/p1960855
Farideh Samadi Bahrami, Saeedeh Zenoozian, Mohammadreza Beliad, Personality Traits in Patients with Bipolar Disorder Type 1, Major Depression Disorder and their Normal Peers: A comparative Study, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2018; 8(14): 33. magiran.com/p1960855
فریده صمدی بهرامی، سعیده زنوزیان، محمدرضا بلیاد، "مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی"، مجله مطالعات ناتوانی 8، شماره 14 (1397): 33. magiran.com/p1960855
Farideh Samadi Bahrami, Saeedeh Zenoozian, Mohammadreza Beliad, "Personality Traits in Patients with Bipolar Disorder Type 1, Major Depression Disorder and their Normal Peers: A comparative Study", Middle Eastern Journal of Disability Studies 8, no.14 (2018): 33. magiran.com/p1960855
فریده صمدی بهرامی، سعیده زنوزیان، محمدرضا بلیاد، (1397). 'مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی'، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، صص.33. magiran.com/p1960855
Farideh Samadi Bahrami, Saeedeh Zenoozian, Mohammadreza Beliad, (2018). 'Personality Traits in Patients with Bipolar Disorder Type 1, Major Depression Disorder and their Normal Peers: A comparative Study', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), pp.33. magiran.com/p1960855
فریده صمدی بهرامی؛ سعیده زنوزیان؛ محمدرضا بلیاد. "مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی". مجله مطالعات ناتوانی، 8 ،14 ، 1397، 33. magiran.com/p1960855
Farideh Samadi Bahrami; Saeedeh Zenoozian; Mohammadreza Beliad. "Personality Traits in Patients with Bipolar Disorder Type 1, Major Depression Disorder and their Normal Peers: A comparative Study", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8, 14, 2018, 33. magiran.com/p1960855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال