ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود شیخ، انسیه فنایی، ناصر نقدی، رخساره بادامی، (1397). مهارت های حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی والدین و کودکان از اجرای حرکات: در کودکان لاغر، وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، 31. magiran.com/p1960857
Mahmoud Sheikh, Ensieh Fanaei, Naser Naghdi, Rokhsare Badami, (2018). The Fundamental Motor Skills and Perceived Competence of Parents and Children in Performing Movements in Extremely Slim, Normal-Weight, Overweight, and Obese Children, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), 31. magiran.com/p1960857
محمود شیخ، انسیه فنایی، ناصر نقدی، رخساره بادامی، مهارت های حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی والدین و کودکان از اجرای حرکات: در کودکان لاغر، وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق. مجله مطالعات ناتوانی، 1397؛ 8(14): 31. magiran.com/p1960857
Mahmoud Sheikh, Ensieh Fanaei, Naser Naghdi, Rokhsare Badami, The Fundamental Motor Skills and Perceived Competence of Parents and Children in Performing Movements in Extremely Slim, Normal-Weight, Overweight, and Obese Children, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2018; 8(14): 31. magiran.com/p1960857
محمود شیخ، انسیه فنایی، ناصر نقدی، رخساره بادامی، "مهارت های حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی والدین و کودکان از اجرای حرکات: در کودکان لاغر، وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق"، مجله مطالعات ناتوانی 8، شماره 14 (1397): 31. magiran.com/p1960857
Mahmoud Sheikh, Ensieh Fanaei, Naser Naghdi, Rokhsare Badami, "The Fundamental Motor Skills and Perceived Competence of Parents and Children in Performing Movements in Extremely Slim, Normal-Weight, Overweight, and Obese Children", Middle Eastern Journal of Disability Studies 8, no.14 (2018): 31. magiran.com/p1960857
محمود شیخ، انسیه فنایی، ناصر نقدی، رخساره بادامی، (1397). 'مهارت های حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی والدین و کودکان از اجرای حرکات: در کودکان لاغر، وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق'، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، صص.31. magiran.com/p1960857
Mahmoud Sheikh, Ensieh Fanaei, Naser Naghdi, Rokhsare Badami, (2018). 'The Fundamental Motor Skills and Perceived Competence of Parents and Children in Performing Movements in Extremely Slim, Normal-Weight, Overweight, and Obese Children', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), pp.31. magiran.com/p1960857
محمود شیخ؛ انسیه فنایی؛ ناصر نقدی؛ رخساره بادامی. "مهارت های حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی والدین و کودکان از اجرای حرکات: در کودکان لاغر، وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق". مجله مطالعات ناتوانی، 8 ،14 ، 1397، 31. magiran.com/p1960857
Mahmoud Sheikh; Ensieh Fanaei; Naser Naghdi; Rokhsare Badami. "The Fundamental Motor Skills and Perceived Competence of Parents and Children in Performing Movements in Extremely Slim, Normal-Weight, Overweight, and Obese Children", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8, 14, 2018, 31. magiran.com/p1960857
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال