ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم احمدی براتی، رضا رجبی، شهناز شهربانیان، مصطفی صدیقی، (1397). بررسی تاثیر تمرینات حسی حرکتی بر توانایی حرکتی دست دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک نیمه بدن، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، 30. magiran.com/p1960858
Akram Ahmadi Barati, Reza Rajabi, Shahnaz Shahrbanian, Mostafa Sedighi, (2018). The effect of sensorimotor training on the moving capability of hand in students with cerebral palsy of Spastic Hemiplegia, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), 30. magiran.com/p1960858
اکرم احمدی براتی، رضا رجبی، شهناز شهربانیان، مصطفی صدیقی، بررسی تاثیر تمرینات حسی حرکتی بر توانایی حرکتی دست دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک نیمه بدن. مجله مطالعات ناتوانی، 1397؛ 8(14): 30. magiran.com/p1960858
Akram Ahmadi Barati, Reza Rajabi, Shahnaz Shahrbanian, Mostafa Sedighi, The effect of sensorimotor training on the moving capability of hand in students with cerebral palsy of Spastic Hemiplegia, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2018; 8(14): 30. magiran.com/p1960858
اکرم احمدی براتی، رضا رجبی، شهناز شهربانیان، مصطفی صدیقی، "بررسی تاثیر تمرینات حسی حرکتی بر توانایی حرکتی دست دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک نیمه بدن"، مجله مطالعات ناتوانی 8، شماره 14 (1397): 30. magiran.com/p1960858
Akram Ahmadi Barati, Reza Rajabi, Shahnaz Shahrbanian, Mostafa Sedighi, "The effect of sensorimotor training on the moving capability of hand in students with cerebral palsy of Spastic Hemiplegia", Middle Eastern Journal of Disability Studies 8, no.14 (2018): 30. magiran.com/p1960858
اکرم احمدی براتی، رضا رجبی، شهناز شهربانیان، مصطفی صدیقی، (1397). 'بررسی تاثیر تمرینات حسی حرکتی بر توانایی حرکتی دست دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک نیمه بدن'، مجله مطالعات ناتوانی، 8(14)، صص.30. magiran.com/p1960858
Akram Ahmadi Barati, Reza Rajabi, Shahnaz Shahrbanian, Mostafa Sedighi, (2018). 'The effect of sensorimotor training on the moving capability of hand in students with cerebral palsy of Spastic Hemiplegia', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(14), pp.30. magiran.com/p1960858
اکرم احمدی براتی؛ رضا رجبی؛ شهناز شهربانیان؛ مصطفی صدیقی. "بررسی تاثیر تمرینات حسی حرکتی بر توانایی حرکتی دست دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک نیمه بدن". مجله مطالعات ناتوانی، 8 ،14 ، 1397، 30. magiran.com/p1960858
Akram Ahmadi Barati; Reza Rajabi; Shahnaz Shahrbanian; Mostafa Sedighi. "The effect of sensorimotor training on the moving capability of hand in students with cerebral palsy of Spastic Hemiplegia", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8, 14, 2018, 30. magiran.com/p1960858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال