ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی اسحاقیان، رضا ولی زاده، محسن دانش مسگران، عباس علی ناصریان، (1397). تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(4)، 41-53. magiran.com/p1961328
M Eshaghiyan, R Valizadeh , AA Naseriyan, M Daneshmesgaran, (2019). The effect of alfalfa hay substitution with Kochia on milk production and composition, nutrient digestibility and rumen fermentation characteristic of Saanen dairy goats, Journal of Animal Science Research, 28(4), 41-53. magiran.com/p1961328
مهدی اسحاقیان، رضا ولی زاده، محسن دانش مسگران، عباس علی ناصریان، تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1397؛ 28(4): 41-53. magiran.com/p1961328
M Eshaghiyan, R Valizadeh , AA Naseriyan, M Daneshmesgaran, The effect of alfalfa hay substitution with Kochia on milk production and composition, nutrient digestibility and rumen fermentation characteristic of Saanen dairy goats, Journal of Animal Science Research, 2019; 28(4): 41-53. magiran.com/p1961328
مهدی اسحاقیان، رضا ولی زاده، محسن دانش مسگران، عباس علی ناصریان، "تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 28، شماره 4 (1397): 41-53. magiran.com/p1961328
M Eshaghiyan, R Valizadeh , AA Naseriyan, M Daneshmesgaran, "The effect of alfalfa hay substitution with Kochia on milk production and composition, nutrient digestibility and rumen fermentation characteristic of Saanen dairy goats", Journal of Animal Science Research 28, no.4 (2019): 41-53. magiran.com/p1961328
مهدی اسحاقیان، رضا ولی زاده، محسن دانش مسگران، عباس علی ناصریان، (1397). 'تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(4)، صص.41-53. magiran.com/p1961328
M Eshaghiyan, R Valizadeh , AA Naseriyan, M Daneshmesgaran, (2019). 'The effect of alfalfa hay substitution with Kochia on milk production and composition, nutrient digestibility and rumen fermentation characteristic of Saanen dairy goats', Journal of Animal Science Research, 28(4), pp.41-53. magiran.com/p1961328
مهدی اسحاقیان؛ رضا ولی زاده؛ محسن دانش مسگران؛ عباس علی ناصریان. "تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28 ،4 ، 1397، 41-53. magiran.com/p1961328
M Eshaghiyan; R Valizadeh ; AA Naseriyan; M Daneshmesgaran. "The effect of alfalfa hay substitution with Kochia on milk production and composition, nutrient digestibility and rumen fermentation characteristic of Saanen dairy goats", Journal of Animal Science Research, 28, 4, 2019, 41-53. magiran.com/p1961328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال