ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه رنجبر محمدی، هانیه شکی، سعید کارگذار، (1397). ساخت داربست های هیبریدی نانولیفی از پلی لاکتیک اسید-گرافن و ژلاتین برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 31(6)، 563-574. magiran.com/p1961361
Marziyeh Ranjbar, Mohammadi , Hanieh Shaki, Saeed Kargozar, (2019). Fabrication of Nanofibrous Hybrid Scaffolds from Polylactic Acid-Graphene and Gelatin for Application in Bone Tissue Engineering, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 31(6), 563-574. magiran.com/p1961361
مرضیه رنجبر محمدی، هانیه شکی، سعید کارگذار، ساخت داربست های هیبریدی نانولیفی از پلی لاکتیک اسید-گرافن و ژلاتین برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1397؛ 31(6): 563-574. magiran.com/p1961361
Marziyeh Ranjbar, Mohammadi , Hanieh Shaki, Saeed Kargozar, Fabrication of Nanofibrous Hybrid Scaffolds from Polylactic Acid-Graphene and Gelatin for Application in Bone Tissue Engineering, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2019; 31(6): 563-574. magiran.com/p1961361
مرضیه رنجبر محمدی، هانیه شکی، سعید کارگذار، "ساخت داربست های هیبریدی نانولیفی از پلی لاکتیک اسید-گرافن و ژلاتین برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 31، شماره 6 (1397): 563-574. magiran.com/p1961361
Marziyeh Ranjbar, Mohammadi , Hanieh Shaki, Saeed Kargozar, "Fabrication of Nanofibrous Hybrid Scaffolds from Polylactic Acid-Graphene and Gelatin for Application in Bone Tissue Engineering", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 31, no.6 (2019): 563-574. magiran.com/p1961361
مرضیه رنجبر محمدی، هانیه شکی، سعید کارگذار، (1397). 'ساخت داربست های هیبریدی نانولیفی از پلی لاکتیک اسید-گرافن و ژلاتین برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 31(6)، صص.563-574. magiran.com/p1961361
Marziyeh Ranjbar, Mohammadi , Hanieh Shaki, Saeed Kargozar, (2019). 'Fabrication of Nanofibrous Hybrid Scaffolds from Polylactic Acid-Graphene and Gelatin for Application in Bone Tissue Engineering', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 31(6), pp.563-574. magiran.com/p1961361
مرضیه رنجبر محمدی؛ هانیه شکی؛ سعید کارگذار. "ساخت داربست های هیبریدی نانولیفی از پلی لاکتیک اسید-گرافن و ژلاتین برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 31 ،6 ، 1397، 563-574. magiran.com/p1961361
Marziyeh Ranjbar; Mohammadi ; Hanieh Shaki; Saeed Kargozar. "Fabrication of Nanofibrous Hybrid Scaffolds from Polylactic Acid-Graphene and Gelatin for Application in Bone Tissue Engineering", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 31, 6, 2019, 563-574. magiran.com/p1961361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال