ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هما رفیعی مقدم، رحمان مشتاق مهر، (1397). تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیه های مسعود سعد، فرخی یزدی و محمدتقی بهار، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19(38)، 129-160. magiran.com/p1961433
Homa Rafiei Moghadam , Rahman Moshtagh Mehr, (2018). Prison Critical Discourse Analysis in Two Classical & Modern Living Worlds Based on Habsiyeh Poems of Masoud saad & FarrokhiYazdi and Bahar, Journal of Research in Persian Language and Literature, 19(38), 129-160. magiran.com/p1961433
هما رفیعی مقدم، رحمان مشتاق مهر، تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیه های مسعود سعد، فرخی یزدی و محمدتقی بهار. نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 19(38): 129-160. magiran.com/p1961433
Homa Rafiei Moghadam , Rahman Moshtagh Mehr, Prison Critical Discourse Analysis in Two Classical & Modern Living Worlds Based on Habsiyeh Poems of Masoud saad & FarrokhiYazdi and Bahar, Journal of Research in Persian Language and Literature, 2018; 19(38): 129-160. magiran.com/p1961433
هما رفیعی مقدم، رحمان مشتاق مهر، "تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیه های مسعود سعد، فرخی یزدی و محمدتقی بهار"، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 19، شماره 38 (1397): 129-160. magiran.com/p1961433
Homa Rafiei Moghadam , Rahman Moshtagh Mehr, "Prison Critical Discourse Analysis in Two Classical & Modern Living Worlds Based on Habsiyeh Poems of Masoud saad & FarrokhiYazdi and Bahar", Journal of Research in Persian Language and Literature 19, no.38 (2018): 129-160. magiran.com/p1961433
هما رفیعی مقدم، رحمان مشتاق مهر، (1397). 'تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیه های مسعود سعد، فرخی یزدی و محمدتقی بهار'، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19(38)، صص.129-160. magiran.com/p1961433
Homa Rafiei Moghadam , Rahman Moshtagh Mehr, (2018). 'Prison Critical Discourse Analysis in Two Classical & Modern Living Worlds Based on Habsiyeh Poems of Masoud saad & FarrokhiYazdi and Bahar', Journal of Research in Persian Language and Literature, 19(38), pp.129-160. magiran.com/p1961433
هما رفیعی مقدم؛ رحمان مشتاق مهر. "تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیه های مسعود سعد، فرخی یزدی و محمدتقی بهار". نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19 ،38 ، 1397، 129-160. magiran.com/p1961433
Homa Rafiei Moghadam ; Rahman Moshtagh Mehr. "Prison Critical Discourse Analysis in Two Classical & Modern Living Worlds Based on Habsiyeh Poems of Masoud saad & FarrokhiYazdi and Bahar", Journal of Research in Persian Language and Literature, 19, 38, 2018, 129-160. magiran.com/p1961433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال