ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم مقدسی، علی نجاتی کلاته ، محمد رضایی، (1398). تخمین خودکار پارامتر منظم سازی با روش متعادل سازی قید فعال در وارون سازی سه بعدی داده های گرانی سنجی، مجله محیط و معدن، 10(2)، 357-364. magiran.com/p1961634
M. Moghadasi, A. Nejati Kalateh , M. Rezaie, (2019). Automatic estimation of regularization parameter by active constraint balancing method for 3D inversion of gravity data, Journal of Mining and Environement, 10(2), 357-364. magiran.com/p1961634
میثم مقدسی، علی نجاتی کلاته ، محمد رضایی، تخمین خودکار پارامتر منظم سازی با روش متعادل سازی قید فعال در وارون سازی سه بعدی داده های گرانی سنجی. مجله محیط و معدن، 1398؛ 10(2): 357-364. magiran.com/p1961634
M. Moghadasi, A. Nejati Kalateh , M. Rezaie, Automatic estimation of regularization parameter by active constraint balancing method for 3D inversion of gravity data, Journal of Mining and Environement, 2019; 10(2): 357-364. magiran.com/p1961634
میثم مقدسی، علی نجاتی کلاته ، محمد رضایی، "تخمین خودکار پارامتر منظم سازی با روش متعادل سازی قید فعال در وارون سازی سه بعدی داده های گرانی سنجی"، مجله محیط و معدن 10، شماره 2 (1398): 357-364. magiran.com/p1961634
M. Moghadasi, A. Nejati Kalateh , M. Rezaie, "Automatic estimation of regularization parameter by active constraint balancing method for 3D inversion of gravity data", Journal of Mining and Environement 10, no.2 (2019): 357-364. magiran.com/p1961634
میثم مقدسی، علی نجاتی کلاته ، محمد رضایی، (1398). 'تخمین خودکار پارامتر منظم سازی با روش متعادل سازی قید فعال در وارون سازی سه بعدی داده های گرانی سنجی'، مجله محیط و معدن، 10(2)، صص.357-364. magiran.com/p1961634
M. Moghadasi, A. Nejati Kalateh , M. Rezaie, (2019). 'Automatic estimation of regularization parameter by active constraint balancing method for 3D inversion of gravity data', Journal of Mining and Environement, 10(2), pp.357-364. magiran.com/p1961634
میثم مقدسی؛ علی نجاتی کلاته ؛ محمد رضایی. "تخمین خودکار پارامتر منظم سازی با روش متعادل سازی قید فعال در وارون سازی سه بعدی داده های گرانی سنجی". مجله محیط و معدن، 10 ،2 ، 1398، 357-364. magiran.com/p1961634
M. Moghadasi; A. Nejati Kalateh ; M. Rezaie. "Automatic estimation of regularization parameter by active constraint balancing method for 3D inversion of gravity data", Journal of Mining and Environement, 10, 2, 2019, 357-364. magiran.com/p1961634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال