ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه طبسی ، میلاد کردی، مریم ناز بهرام منش، (1398). پتانسیل مواد ارگانیک پیت و خاک مرداب ایران و تعیین ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک های آلی، مجله محیط و معدن، 10(2)، 401-416. magiran.com/p1961638
S. Tabasi , M. Kurdi, M. Bahrammanesh, (2019). Potential of OM of Iranian peat and swamp and characterization of physico-chemical properties of organic soils, Journal of Mining and Environement, 10(2), 401-416. magiran.com/p1961638
سمیه طبسی ، میلاد کردی، مریم ناز بهرام منش، پتانسیل مواد ارگانیک پیت و خاک مرداب ایران و تعیین ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک های آلی. مجله محیط و معدن، 1398؛ 10(2): 401-416. magiran.com/p1961638
S. Tabasi , M. Kurdi, M. Bahrammanesh, Potential of OM of Iranian peat and swamp and characterization of physico-chemical properties of organic soils, Journal of Mining and Environement, 2019; 10(2): 401-416. magiran.com/p1961638
سمیه طبسی ، میلاد کردی، مریم ناز بهرام منش، "پتانسیل مواد ارگانیک پیت و خاک مرداب ایران و تعیین ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک های آلی"، مجله محیط و معدن 10، شماره 2 (1398): 401-416. magiran.com/p1961638
S. Tabasi , M. Kurdi, M. Bahrammanesh, "Potential of OM of Iranian peat and swamp and characterization of physico-chemical properties of organic soils", Journal of Mining and Environement 10, no.2 (2019): 401-416. magiran.com/p1961638
سمیه طبسی ، میلاد کردی، مریم ناز بهرام منش، (1398). 'پتانسیل مواد ارگانیک پیت و خاک مرداب ایران و تعیین ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک های آلی'، مجله محیط و معدن، 10(2)، صص.401-416. magiran.com/p1961638
S. Tabasi , M. Kurdi, M. Bahrammanesh, (2019). 'Potential of OM of Iranian peat and swamp and characterization of physico-chemical properties of organic soils', Journal of Mining and Environement, 10(2), pp.401-416. magiran.com/p1961638
سمیه طبسی ؛ میلاد کردی؛ مریم ناز بهرام منش. "پتانسیل مواد ارگانیک پیت و خاک مرداب ایران و تعیین ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک های آلی". مجله محیط و معدن، 10 ،2 ، 1398، 401-416. magiran.com/p1961638
S. Tabasi ; M. Kurdi; M. Bahrammanesh. "Potential of OM of Iranian peat and swamp and characterization of physico-chemical properties of organic soils", Journal of Mining and Environement, 10, 2, 2019, 401-416. magiran.com/p1961638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال