ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیانوش ذاکرحقیقی، (1398). سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی عصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن، نشریه باغ نظر، 16(71)، 5-18. magiran.com/p1962090
Kianoosh Zakerhaghighi, (2019). Urban Vitality Evaluation in Vali Asr Crossroad on the Basis of Activity Patterns, Bagh-e Nazar, 16(71), 5-18. magiran.com/p1962090
کیانوش ذاکرحقیقی، سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی عصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن. نشریه باغ نظر، 1398؛ 16(71): 5-18. magiran.com/p1962090
Kianoosh Zakerhaghighi, Urban Vitality Evaluation in Vali Asr Crossroad on the Basis of Activity Patterns, Bagh-e Nazar, 2019; 16(71): 5-18. magiran.com/p1962090
کیانوش ذاکرحقیقی، "سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی عصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن"، نشریه باغ نظر 16، شماره 71 (1398): 5-18. magiran.com/p1962090
Kianoosh Zakerhaghighi, "Urban Vitality Evaluation in Vali Asr Crossroad on the Basis of Activity Patterns", Bagh-e Nazar 16, no.71 (2019): 5-18. magiran.com/p1962090
کیانوش ذاکرحقیقی، (1398). 'سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی عصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن'، نشریه باغ نظر، 16(71)، صص.5-18. magiran.com/p1962090
Kianoosh Zakerhaghighi, (2019). 'Urban Vitality Evaluation in Vali Asr Crossroad on the Basis of Activity Patterns', Bagh-e Nazar, 16(71), pp.5-18. magiran.com/p1962090
کیانوش ذاکرحقیقی. "سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی عصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن". نشریه باغ نظر، 16 ،71 ، 1398، 5-18. magiran.com/p1962090
Kianoosh Zakerhaghighi. "Urban Vitality Evaluation in Vali Asr Crossroad on the Basis of Activity Patterns", Bagh-e Nazar, 16, 71, 2019, 5-18. magiran.com/p1962090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال