ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی، حسن سجادزاده، مجتبی رفیعیان، (1398). تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری، نشریه باغ نظر، 16(71)، 19-34. magiran.com/p1962091
Mohammad Reza Yazdanpanah Shahabadi, Hasan Sajadzadeh , Mojtaba Rafieian, (2019). Developing a Conceptual Model for Place Branding: A Review of Theoretical Literature, Bagh-e Nazar, 16(71), 19-34. magiran.com/p1962091
محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی، حسن سجادزاده، مجتبی رفیعیان، تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری. نشریه باغ نظر، 1398؛ 16(71): 19-34. magiran.com/p1962091
Mohammad Reza Yazdanpanah Shahabadi, Hasan Sajadzadeh , Mojtaba Rafieian, Developing a Conceptual Model for Place Branding: A Review of Theoretical Literature, Bagh-e Nazar, 2019; 16(71): 19-34. magiran.com/p1962091
محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی، حسن سجادزاده، مجتبی رفیعیان، "تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری"، نشریه باغ نظر 16، شماره 71 (1398): 19-34. magiran.com/p1962091
Mohammad Reza Yazdanpanah Shahabadi, Hasan Sajadzadeh , Mojtaba Rafieian, "Developing a Conceptual Model for Place Branding: A Review of Theoretical Literature", Bagh-e Nazar 16, no.71 (2019): 19-34. magiran.com/p1962091
محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی، حسن سجادزاده، مجتبی رفیعیان، (1398). 'تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری'، نشریه باغ نظر، 16(71)، صص.19-34. magiran.com/p1962091
Mohammad Reza Yazdanpanah Shahabadi, Hasan Sajadzadeh , Mojtaba Rafieian, (2019). 'Developing a Conceptual Model for Place Branding: A Review of Theoretical Literature', Bagh-e Nazar, 16(71), pp.19-34. magiran.com/p1962091
محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی؛ حسن سجادزاده؛ مجتبی رفیعیان. "تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری". نشریه باغ نظر، 16 ،71 ، 1398، 19-34. magiran.com/p1962091
Mohammad Reza Yazdanpanah Shahabadi; Hasan Sajadzadeh ; Mojtaba Rafieian. "Developing a Conceptual Model for Place Branding: A Review of Theoretical Literature", Bagh-e Nazar, 16, 71, 2019, 19-34. magiran.com/p1962091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال