ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید حیدر نتاج، میترا مقصودی، (1398). مقایسه تطبیقی مضامین مشترک گیاهان مقدس در نقش مایه های گیاهی معماری پیش از اسلام ایران و آرایه های معماری دوران اسلامی (با تاکید بر دوره امویان و عباسیان)، نشریه باغ نظر، 16(71)، 35-50. magiran.com/p1962092
Vahid Haidar Nattaj , Mitra Maghsoudy, (2019). Impression of Plant Motifs Common Contents of Iran’s Pre-Islamic Architecture on Islamic Architecture Schemes(Respect to Umayyad and abbasid periods), Bagh-e Nazar, 16(71), 35-50. magiran.com/p1962092
وحید حیدر نتاج، میترا مقصودی، مقایسه تطبیقی مضامین مشترک گیاهان مقدس در نقش مایه های گیاهی معماری پیش از اسلام ایران و آرایه های معماری دوران اسلامی (با تاکید بر دوره امویان و عباسیان). نشریه باغ نظر، 1398؛ 16(71): 35-50. magiran.com/p1962092
Vahid Haidar Nattaj , Mitra Maghsoudy, Impression of Plant Motifs Common Contents of Iran’s Pre-Islamic Architecture on Islamic Architecture Schemes(Respect to Umayyad and abbasid periods), Bagh-e Nazar, 2019; 16(71): 35-50. magiran.com/p1962092
وحید حیدر نتاج، میترا مقصودی، "مقایسه تطبیقی مضامین مشترک گیاهان مقدس در نقش مایه های گیاهی معماری پیش از اسلام ایران و آرایه های معماری دوران اسلامی (با تاکید بر دوره امویان و عباسیان)"، نشریه باغ نظر 16، شماره 71 (1398): 35-50. magiran.com/p1962092
Vahid Haidar Nattaj , Mitra Maghsoudy, "Impression of Plant Motifs Common Contents of Iran’s Pre-Islamic Architecture on Islamic Architecture Schemes(Respect to Umayyad and abbasid periods)", Bagh-e Nazar 16, no.71 (2019): 35-50. magiran.com/p1962092
وحید حیدر نتاج، میترا مقصودی، (1398). 'مقایسه تطبیقی مضامین مشترک گیاهان مقدس در نقش مایه های گیاهی معماری پیش از اسلام ایران و آرایه های معماری دوران اسلامی (با تاکید بر دوره امویان و عباسیان)'، نشریه باغ نظر، 16(71)، صص.35-50. magiran.com/p1962092
Vahid Haidar Nattaj , Mitra Maghsoudy, (2019). 'Impression of Plant Motifs Common Contents of Iran’s Pre-Islamic Architecture on Islamic Architecture Schemes(Respect to Umayyad and abbasid periods)', Bagh-e Nazar, 16(71), pp.35-50. magiran.com/p1962092
وحید حیدر نتاج؛ میترا مقصودی. "مقایسه تطبیقی مضامین مشترک گیاهان مقدس در نقش مایه های گیاهی معماری پیش از اسلام ایران و آرایه های معماری دوران اسلامی (با تاکید بر دوره امویان و عباسیان)". نشریه باغ نظر، 16 ،71 ، 1398، 35-50. magiran.com/p1962092
Vahid Haidar Nattaj ; Mitra Maghsoudy. "Impression of Plant Motifs Common Contents of Iran’s Pre-Islamic Architecture on Islamic Architecture Schemes(Respect to Umayyad and abbasid periods)", Bagh-e Nazar, 16, 71, 2019, 35-50. magiran.com/p1962092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال