ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مطهره مرادیان سرخی ، رویا لطافتی، حمید رضا شعیری، محمودرضا گشمردی، (1397). کاربرد رمان های دا نیل پناک در آموزش زبان فرانسه، نشریه قلم، 13(28)، 81-102. magiran.com/p1962135
Motahareh Moradian sorkhi, Roya LETAFATI, Hamid Reza SHAIRI, Mahmoud Reza Gashmardi, (2019). Les romans de Daniel Pennac, au service de l’enseignement du FLE, Plume, 13(28), 81-102. magiran.com/p1962135
مطهره مرادیان سرخی ، رویا لطافتی، حمید رضا شعیری، محمودرضا گشمردی، کاربرد رمان های دا نیل پناک در آموزش زبان فرانسه. نشریه قلم، 1397؛ 13(28): 81-102. magiran.com/p1962135
Motahareh Moradian sorkhi, Roya LETAFATI, Hamid Reza SHAIRI, Mahmoud Reza Gashmardi, Les romans de Daniel Pennac, au service de l’enseignement du FLE, Plume, 2019; 13(28): 81-102. magiran.com/p1962135
مطهره مرادیان سرخی ، رویا لطافتی، حمید رضا شعیری، محمودرضا گشمردی، "کاربرد رمان های دا نیل پناک در آموزش زبان فرانسه"، نشریه قلم 13، شماره 28 (1397): 81-102. magiran.com/p1962135
Motahareh Moradian sorkhi, Roya LETAFATI, Hamid Reza SHAIRI, Mahmoud Reza Gashmardi, "Les romans de Daniel Pennac, au service de l’enseignement du FLE", Plume 13, no.28 (2019): 81-102. magiran.com/p1962135
مطهره مرادیان سرخی ، رویا لطافتی، حمید رضا شعیری، محمودرضا گشمردی، (1397). 'کاربرد رمان های دا نیل پناک در آموزش زبان فرانسه'، نشریه قلم، 13(28)، صص.81-102. magiran.com/p1962135
Motahareh Moradian sorkhi, Roya LETAFATI, Hamid Reza SHAIRI, Mahmoud Reza Gashmardi, (2019). 'Les romans de Daniel Pennac, au service de l’enseignement du FLE', Plume, 13(28), pp.81-102. magiran.com/p1962135
مطهره مرادیان سرخی ؛ رویا لطافتی؛ حمید رضا شعیری؛ محمودرضا گشمردی. "کاربرد رمان های دا نیل پناک در آموزش زبان فرانسه". نشریه قلم، 13 ،28 ، 1397، 81-102. magiran.com/p1962135
Motahareh Moradian sorkhi; Roya LETAFATI; Hamid Reza SHAIRI; Mahmoud Reza Gashmardi. "Les romans de Daniel Pennac, au service de l’enseignement du FLE", Plume, 13, 28, 2019, 81-102. magiran.com/p1962135
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال