ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید نژاد محمد، محمد کیانی دوست ، (1397). جوانب و مصادیق اسطوره ای در تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو، نشریه قلم، 13(28)، 103-126. magiran.com/p1962136
Vahid NEJAD MOHAMMAD, Mohammad KIANIDUST, (2019). Les enjeux mythologiques à travers Accident nocturne de Patrick Modiano, Plume, 13(28), 103-126. magiran.com/p1962136
وحید نژاد محمد، محمد کیانی دوست ، جوانب و مصادیق اسطوره ای در تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو. نشریه قلم، 1397؛ 13(28): 103-126. magiran.com/p1962136
Vahid NEJAD MOHAMMAD, Mohammad KIANIDUST, Les enjeux mythologiques à travers Accident nocturne de Patrick Modiano, Plume, 2019; 13(28): 103-126. magiran.com/p1962136
وحید نژاد محمد، محمد کیانی دوست ، "جوانب و مصادیق اسطوره ای در تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو"، نشریه قلم 13، شماره 28 (1397): 103-126. magiran.com/p1962136
Vahid NEJAD MOHAMMAD, Mohammad KIANIDUST, "Les enjeux mythologiques à travers Accident nocturne de Patrick Modiano", Plume 13, no.28 (2019): 103-126. magiran.com/p1962136
وحید نژاد محمد، محمد کیانی دوست ، (1397). 'جوانب و مصادیق اسطوره ای در تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو'، نشریه قلم، 13(28)، صص.103-126. magiran.com/p1962136
Vahid NEJAD MOHAMMAD, Mohammad KIANIDUST, (2019). 'Les enjeux mythologiques à travers Accident nocturne de Patrick Modiano', Plume, 13(28), pp.103-126. magiran.com/p1962136
وحید نژاد محمد؛ محمد کیانی دوست . "جوانب و مصادیق اسطوره ای در تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو". نشریه قلم، 13 ،28 ، 1397، 103-126. magiran.com/p1962136
Vahid NEJAD MOHAMMAD; Mohammad KIANIDUST. "Les enjeux mythologiques à travers Accident nocturne de Patrick Modiano", Plume, 13, 28, 2019, 103-126. magiran.com/p1962136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال