ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملاحت بابایاری روشتی، مجید یوسفی بهزادی، (1397). خوانشی نو از غرب زدگی جلال آل احمد: تقابل شرق و غرب، نشریه قلم، 13(28)، 191-206. magiran.com/p1962140
Malahat BABAYARI RAVECHTI, Majid Yousefi Behzadi, (2019). La relecture de L’Occidentalite de Jalal Al-e Ahmad -pour une confrontation Orient-Occident, Plume, 13(28), 191-206. magiran.com/p1962140
ملاحت بابایاری روشتی، مجید یوسفی بهزادی، خوانشی نو از غرب زدگی جلال آل احمد: تقابل شرق و غرب. نشریه قلم، 1397؛ 13(28): 191-206. magiran.com/p1962140
Malahat BABAYARI RAVECHTI, Majid Yousefi Behzadi, La relecture de L’Occidentalite de Jalal Al-e Ahmad -pour une confrontation Orient-Occident, Plume, 2019; 13(28): 191-206. magiran.com/p1962140
ملاحت بابایاری روشتی، مجید یوسفی بهزادی، "خوانشی نو از غرب زدگی جلال آل احمد: تقابل شرق و غرب"، نشریه قلم 13، شماره 28 (1397): 191-206. magiran.com/p1962140
Malahat BABAYARI RAVECHTI, Majid Yousefi Behzadi, "La relecture de L’Occidentalite de Jalal Al-e Ahmad -pour une confrontation Orient-Occident", Plume 13, no.28 (2019): 191-206. magiran.com/p1962140
ملاحت بابایاری روشتی، مجید یوسفی بهزادی، (1397). 'خوانشی نو از غرب زدگی جلال آل احمد: تقابل شرق و غرب'، نشریه قلم، 13(28)، صص.191-206. magiran.com/p1962140
Malahat BABAYARI RAVECHTI, Majid Yousefi Behzadi, (2019). 'La relecture de L’Occidentalite de Jalal Al-e Ahmad -pour une confrontation Orient-Occident', Plume, 13(28), pp.191-206. magiran.com/p1962140
ملاحت بابایاری روشتی؛ مجید یوسفی بهزادی. "خوانشی نو از غرب زدگی جلال آل احمد: تقابل شرق و غرب". نشریه قلم، 13 ،28 ، 1397، 191-206. magiran.com/p1962140
Malahat BABAYARI RAVECHTI; Majid Yousefi Behzadi. "La relecture de L’Occidentalite de Jalal Al-e Ahmad -pour une confrontation Orient-Occident", Plume, 13, 28, 2019, 191-206. magiran.com/p1962140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال