ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رفیعی، اکبر اسلامی، رضا سعیدی، مهرنوش ابطحی، مهسا جهانگیری راد، (1397). تجزیه و تحلیل چند متغیره و زمین آماری توزیع فضایی فلزات سنگین و منابع بالقوه مولد آنها در آب های سطحی، مجله علوم محیطی خزر، 17(1)، 23-41. magiran.com/p1962208
M Rafiee, A Eslami, R Saeedi, M Abtahi, Mahsa Jahangiri Rad, (2019). Multivariate and geostatistical analysis of spatial distribution and potential sources of heavy metals in surface waters, Caspian Journal of Environmental Sciences, 17(1), 23-41. magiran.com/p1962208
محمد رفیعی، اکبر اسلامی، رضا سعیدی، مهرنوش ابطحی، مهسا جهانگیری راد، تجزیه و تحلیل چند متغیره و زمین آماری توزیع فضایی فلزات سنگین و منابع بالقوه مولد آنها در آب های سطحی. مجله علوم محیطی خزر، 1397؛ 17(1): 23-41. magiran.com/p1962208
M Rafiee, A Eslami, R Saeedi, M Abtahi, Mahsa Jahangiri Rad, Multivariate and geostatistical analysis of spatial distribution and potential sources of heavy metals in surface waters, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2019; 17(1): 23-41. magiran.com/p1962208
محمد رفیعی، اکبر اسلامی، رضا سعیدی، مهرنوش ابطحی، مهسا جهانگیری راد، "تجزیه و تحلیل چند متغیره و زمین آماری توزیع فضایی فلزات سنگین و منابع بالقوه مولد آنها در آب های سطحی"، مجله علوم محیطی خزر 17، شماره 1 (1397): 23-41. magiran.com/p1962208
M Rafiee, A Eslami, R Saeedi, M Abtahi, Mahsa Jahangiri Rad, "Multivariate and geostatistical analysis of spatial distribution and potential sources of heavy metals in surface waters", Caspian Journal of Environmental Sciences 17, no.1 (2019): 23-41. magiran.com/p1962208
محمد رفیعی، اکبر اسلامی، رضا سعیدی، مهرنوش ابطحی، مهسا جهانگیری راد، (1397). 'تجزیه و تحلیل چند متغیره و زمین آماری توزیع فضایی فلزات سنگین و منابع بالقوه مولد آنها در آب های سطحی'، مجله علوم محیطی خزر، 17(1)، صص.23-41. magiran.com/p1962208
M Rafiee, A Eslami, R Saeedi, M Abtahi, Mahsa Jahangiri Rad, (2019). 'Multivariate and geostatistical analysis of spatial distribution and potential sources of heavy metals in surface waters', Caspian Journal of Environmental Sciences, 17(1), pp.23-41. magiran.com/p1962208
محمد رفیعی؛ اکبر اسلامی؛ رضا سعیدی؛ مهرنوش ابطحی؛ مهسا جهانگیری راد. "تجزیه و تحلیل چند متغیره و زمین آماری توزیع فضایی فلزات سنگین و منابع بالقوه مولد آنها در آب های سطحی". مجله علوم محیطی خزر، 17 ،1 ، 1397، 23-41. magiran.com/p1962208
M Rafiee; A Eslami; R Saeedi; M Abtahi; Mahsa Jahangiri Rad. "Multivariate and geostatistical analysis of spatial distribution and potential sources of heavy metals in surface waters", Caspian Journal of Environmental Sciences, 17, 1, 2019, 23-41. magiran.com/p1962208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال