ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید محمدزاده باران، علی ماشین چیان مرادی ، عیسی شریف پور، شهلا جمیلی، پرگل قوام مصطفوی، (1397). بررسی اثر متیل ترشیو بوتیل اتر Methyl tert-butyl ether بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی کولمه دریای خزر Rutilus caspicus در شرایط آزمایشگاهی، مجله علوم محیطی خزر، 17(1)، 55-62. magiran.com/p1962210
S Mohammadzadeh Baran, I Sharifpour, S Jamili, P Ghavam Mostafavi, Ali Mashinchian Moradi, (2019). Effect of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) at in vitro conditions on antioxidant enzyme activities of superoxide dismutase and catalase in Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870), Caspian Journal of Environmental Sciences, 17(1), 55-62. magiran.com/p1962210
سعید محمدزاده باران، علی ماشین چیان مرادی ، عیسی شریف پور، شهلا جمیلی، پرگل قوام مصطفوی، بررسی اثر متیل ترشیو بوتیل اتر Methyl tert-butyl ether بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی کولمه دریای خزر Rutilus caspicus در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم محیطی خزر، 1397؛ 17(1): 55-62. magiran.com/p1962210
S Mohammadzadeh Baran, I Sharifpour, S Jamili, P Ghavam Mostafavi, Ali Mashinchian Moradi, Effect of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) at in vitro conditions on antioxidant enzyme activities of superoxide dismutase and catalase in Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870), Caspian Journal of Environmental Sciences, 2019; 17(1): 55-62. magiran.com/p1962210
سعید محمدزاده باران، علی ماشین چیان مرادی ، عیسی شریف پور، شهلا جمیلی، پرگل قوام مصطفوی، "بررسی اثر متیل ترشیو بوتیل اتر Methyl tert-butyl ether بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی کولمه دریای خزر Rutilus caspicus در شرایط آزمایشگاهی"، مجله علوم محیطی خزر 17، شماره 1 (1397): 55-62. magiran.com/p1962210
S Mohammadzadeh Baran, I Sharifpour, S Jamili, P Ghavam Mostafavi, Ali Mashinchian Moradi, "Effect of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) at in vitro conditions on antioxidant enzyme activities of superoxide dismutase and catalase in Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)", Caspian Journal of Environmental Sciences 17, no.1 (2019): 55-62. magiran.com/p1962210
سعید محمدزاده باران، علی ماشین چیان مرادی ، عیسی شریف پور، شهلا جمیلی، پرگل قوام مصطفوی، (1397). 'بررسی اثر متیل ترشیو بوتیل اتر Methyl tert-butyl ether بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی کولمه دریای خزر Rutilus caspicus در شرایط آزمایشگاهی'، مجله علوم محیطی خزر، 17(1)، صص.55-62. magiran.com/p1962210
S Mohammadzadeh Baran, I Sharifpour, S Jamili, P Ghavam Mostafavi, Ali Mashinchian Moradi, (2019). 'Effect of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) at in vitro conditions on antioxidant enzyme activities of superoxide dismutase and catalase in Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)', Caspian Journal of Environmental Sciences, 17(1), pp.55-62. magiran.com/p1962210
سعید محمدزاده باران؛ علی ماشین چیان مرادی ؛ عیسی شریف پور؛ شهلا جمیلی؛ پرگل قوام مصطفوی. "بررسی اثر متیل ترشیو بوتیل اتر Methyl tert-butyl ether بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی کولمه دریای خزر Rutilus caspicus در شرایط آزمایشگاهی". مجله علوم محیطی خزر، 17 ،1 ، 1397، 55-62. magiran.com/p1962210
S Mohammadzadeh Baran; I Sharifpour; S Jamili; P Ghavam Mostafavi; Ali Mashinchian Moradi. "Effect of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) at in vitro conditions on antioxidant enzyme activities of superoxide dismutase and catalase in Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)", Caspian Journal of Environmental Sciences, 17, 1, 2019, 55-62. magiran.com/p1962210
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال