ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید رشیدی تاژان، مهتاب پیرباوقار، هدایت غضنفری، (1397). شناسایی تودههای گلازنی شده در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی بر روی تصاویر چند زمانه سنجنده OLI ماهواره لندست 8-مظالعه موردی:آرمرده، بانه، مجله علوم محیطی خزر، 17(1)، 83-96. magiran.com/p1962213
O Rashidi Tazhan, H Ghazanfari, Mahtab Pir Bavahgar, (2019). Detecting pollarded stands in Northern Zagros forests, using artificial neural network classifier on multi-temporal lansat-8(OLI) imageries (case study: Armarde, Baneh), Caspian Journal of Environmental Sciences, 17(1), 83-96. magiran.com/p1962213
امید رشیدی تاژان، مهتاب پیرباوقار، هدایت غضنفری، شناسایی تودههای گلازنی شده در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی بر روی تصاویر چند زمانه سنجنده OLI ماهواره لندست 8-مظالعه موردی:آرمرده، بانه. مجله علوم محیطی خزر، 1397؛ 17(1): 83-96. magiran.com/p1962213
O Rashidi Tazhan, H Ghazanfari, Mahtab Pir Bavahgar, Detecting pollarded stands in Northern Zagros forests, using artificial neural network classifier on multi-temporal lansat-8(OLI) imageries (case study: Armarde, Baneh), Caspian Journal of Environmental Sciences, 2019; 17(1): 83-96. magiran.com/p1962213
امید رشیدی تاژان، مهتاب پیرباوقار، هدایت غضنفری، "شناسایی تودههای گلازنی شده در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی بر روی تصاویر چند زمانه سنجنده OLI ماهواره لندست 8-مظالعه موردی:آرمرده، بانه"، مجله علوم محیطی خزر 17، شماره 1 (1397): 83-96. magiran.com/p1962213
O Rashidi Tazhan, H Ghazanfari, Mahtab Pir Bavahgar, "Detecting pollarded stands in Northern Zagros forests, using artificial neural network classifier on multi-temporal lansat-8(OLI) imageries (case study: Armarde, Baneh)", Caspian Journal of Environmental Sciences 17, no.1 (2019): 83-96. magiran.com/p1962213
امید رشیدی تاژان، مهتاب پیرباوقار، هدایت غضنفری، (1397). 'شناسایی تودههای گلازنی شده در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی بر روی تصاویر چند زمانه سنجنده OLI ماهواره لندست 8-مظالعه موردی:آرمرده، بانه'، مجله علوم محیطی خزر، 17(1)، صص.83-96. magiran.com/p1962213
O Rashidi Tazhan, H Ghazanfari, Mahtab Pir Bavahgar, (2019). 'Detecting pollarded stands in Northern Zagros forests, using artificial neural network classifier on multi-temporal lansat-8(OLI) imageries (case study: Armarde, Baneh)', Caspian Journal of Environmental Sciences, 17(1), pp.83-96. magiran.com/p1962213
امید رشیدی تاژان؛ مهتاب پیرباوقار؛ هدایت غضنفری. "شناسایی تودههای گلازنی شده در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی بر روی تصاویر چند زمانه سنجنده OLI ماهواره لندست 8-مظالعه موردی:آرمرده، بانه". مجله علوم محیطی خزر، 17 ،1 ، 1397، 83-96. magiran.com/p1962213
O Rashidi Tazhan; H Ghazanfari; Mahtab Pir Bavahgar. "Detecting pollarded stands in Northern Zagros forests, using artificial neural network classifier on multi-temporal lansat-8(OLI) imageries (case study: Armarde, Baneh)", Caspian Journal of Environmental Sciences, 17, 1, 2019, 83-96. magiran.com/p1962213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال