ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم یعقوبی، مهیار ابراهیمی ترکی، محمود ثالثی، الهام احسانی چیمه، محمد کریم بهادری، (1398). رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران، مجله طب نظامی، 21(1)، 63-72. magiran.com/p1962269
Maryam Yaghoubi, Mahyar Ebrahimi Torki, Mahmood Salesi, Elham Ehsani, Chimeh, Mohammadkarim Bahadori, (2019). The Relationship between Teamwork and Missed Nursing Care: Case Study in a Military Hospital in Tehran, Journal of Military Medicine, 21(1), 63-72. magiran.com/p1962269
مریم یعقوبی، مهیار ابراهیمی ترکی، محمود ثالثی، الهام احسانی چیمه، محمد کریم بهادری، رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران. مجله طب نظامی، 1398؛ 21(1): 63-72. magiran.com/p1962269
Maryam Yaghoubi, Mahyar Ebrahimi Torki, Mahmood Salesi, Elham Ehsani, Chimeh, Mohammadkarim Bahadori, The Relationship between Teamwork and Missed Nursing Care: Case Study in a Military Hospital in Tehran, Journal of Military Medicine, 2019; 21(1): 63-72. magiran.com/p1962269
مریم یعقوبی، مهیار ابراهیمی ترکی، محمود ثالثی، الهام احسانی چیمه، محمد کریم بهادری، "رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران"، مجله طب نظامی 21، شماره 1 (1398): 63-72. magiran.com/p1962269
Maryam Yaghoubi, Mahyar Ebrahimi Torki, Mahmood Salesi, Elham Ehsani, Chimeh, Mohammadkarim Bahadori, "The Relationship between Teamwork and Missed Nursing Care: Case Study in a Military Hospital in Tehran", Journal of Military Medicine 21, no.1 (2019): 63-72. magiran.com/p1962269
مریم یعقوبی، مهیار ابراهیمی ترکی، محمود ثالثی، الهام احسانی چیمه، محمد کریم بهادری، (1398). 'رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران'، مجله طب نظامی، 21(1)، صص.63-72. magiran.com/p1962269
Maryam Yaghoubi, Mahyar Ebrahimi Torki, Mahmood Salesi, Elham Ehsani, Chimeh, Mohammadkarim Bahadori, (2019). 'The Relationship between Teamwork and Missed Nursing Care: Case Study in a Military Hospital in Tehran', Journal of Military Medicine, 21(1), pp.63-72. magiran.com/p1962269
مریم یعقوبی؛ مهیار ابراهیمی ترکی؛ محمود ثالثی؛ الهام احسانی چیمه؛ محمد کریم بهادری. "رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران". مجله طب نظامی، 21 ،1 ، 1398، 63-72. magiran.com/p1962269
Maryam Yaghoubi; Mahyar Ebrahimi Torki; Mahmood Salesi; Elham Ehsani; Chimeh; Mohammadkarim Bahadori. "The Relationship between Teamwork and Missed Nursing Care: Case Study in a Military Hospital in Tehran", Journal of Military Medicine, 21, 1, 2019, 63-72. magiran.com/p1962269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال