ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول لوایی آدریانی، ایرج قاسمی، محمدعلی محمدی قره قانی، سید علیرضا نوربخش جعفری، (1398). واکاوی پیامدهای ناشی از جابه جایی سکونتگاهی: مطالعه ای قوم نگارانه در روستاهای لرینی علیا و سفلی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، 27-40. magiran.com/p1962281
Rasool Lavaei Adaryani, Iraj Ghasemi, Mohammad Ali Mohammadi Gharehghani, Seyed Alireza Noorbakhsh Jafari, (2019). Analysis of Resettlement Consequences: An Ethnography in Lerini Olya and Lerini Sofla Villages, Housing And Rural Environment, 37(164), 27-40. magiran.com/p1962281
رسول لوایی آدریانی، ایرج قاسمی، محمدعلی محمدی قره قانی، سید علیرضا نوربخش جعفری، واکاوی پیامدهای ناشی از جابه جایی سکونتگاهی: مطالعه ای قوم نگارانه در روستاهای لرینی علیا و سفلی. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 37(164): 27-40. magiran.com/p1962281
Rasool Lavaei Adaryani, Iraj Ghasemi, Mohammad Ali Mohammadi Gharehghani, Seyed Alireza Noorbakhsh Jafari, Analysis of Resettlement Consequences: An Ethnography in Lerini Olya and Lerini Sofla Villages, Housing And Rural Environment, 2019; 37(164): 27-40. magiran.com/p1962281
رسول لوایی آدریانی، ایرج قاسمی، محمدعلی محمدی قره قانی، سید علیرضا نوربخش جعفری، "واکاوی پیامدهای ناشی از جابه جایی سکونتگاهی: مطالعه ای قوم نگارانه در روستاهای لرینی علیا و سفلی"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 164 (1398): 27-40. magiran.com/p1962281
Rasool Lavaei Adaryani, Iraj Ghasemi, Mohammad Ali Mohammadi Gharehghani, Seyed Alireza Noorbakhsh Jafari, "Analysis of Resettlement Consequences: An Ethnography in Lerini Olya and Lerini Sofla Villages", Housing And Rural Environment 37, no.164 (2019): 27-40. magiran.com/p1962281
رسول لوایی آدریانی، ایرج قاسمی، محمدعلی محمدی قره قانی، سید علیرضا نوربخش جعفری، (1398). 'واکاوی پیامدهای ناشی از جابه جایی سکونتگاهی: مطالعه ای قوم نگارانه در روستاهای لرینی علیا و سفلی'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، صص.27-40. magiran.com/p1962281
Rasool Lavaei Adaryani, Iraj Ghasemi, Mohammad Ali Mohammadi Gharehghani, Seyed Alireza Noorbakhsh Jafari, (2019). 'Analysis of Resettlement Consequences: An Ethnography in Lerini Olya and Lerini Sofla Villages', Housing And Rural Environment, 37(164), pp.27-40. magiran.com/p1962281
رسول لوایی آدریانی؛ ایرج قاسمی؛ محمدعلی محمدی قره قانی؛ سید علیرضا نوربخش جعفری. "واکاوی پیامدهای ناشی از جابه جایی سکونتگاهی: مطالعه ای قوم نگارانه در روستاهای لرینی علیا و سفلی". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،164 ، 1398، 27-40. magiran.com/p1962281
Rasool Lavaei Adaryani; Iraj Ghasemi; Mohammad Ali Mohammadi Gharehghani; Seyed Alireza Noorbakhsh Jafari. "Analysis of Resettlement Consequences: An Ethnography in Lerini Olya and Lerini Sofla Villages", Housing And Rural Environment, 37, 164, 2019, 27-40. magiran.com/p1962281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال