ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا سلیمانی، مریم عامری، احمد اصغریان جدی، (1398). ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت فضای باز جمعی در سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: روستای عباس آباد شهرستان شاهرود)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، 41-54. magiran.com/p1962282
Neda Soleymani, Maryam Ameri, Ahmad Asghariyan Jeddi, (2019). Evaluating the Factors Contributing to the Quality of Communal Open Space in Rural Settlements: A Case Study on Abbas Abad Village in Shahrud Town, Housing And Rural Environment, 37(164), 41-54. magiran.com/p1962282
ندا سلیمانی، مریم عامری، احمد اصغریان جدی، ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت فضای باز جمعی در سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: روستای عباس آباد شهرستان شاهرود). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 37(164): 41-54. magiran.com/p1962282
Neda Soleymani, Maryam Ameri, Ahmad Asghariyan Jeddi, Evaluating the Factors Contributing to the Quality of Communal Open Space in Rural Settlements: A Case Study on Abbas Abad Village in Shahrud Town, Housing And Rural Environment, 2019; 37(164): 41-54. magiran.com/p1962282
ندا سلیمانی، مریم عامری، احمد اصغریان جدی، "ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت فضای باز جمعی در سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: روستای عباس آباد شهرستان شاهرود)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 164 (1398): 41-54. magiran.com/p1962282
Neda Soleymani, Maryam Ameri, Ahmad Asghariyan Jeddi, "Evaluating the Factors Contributing to the Quality of Communal Open Space in Rural Settlements: A Case Study on Abbas Abad Village in Shahrud Town", Housing And Rural Environment 37, no.164 (2019): 41-54. magiran.com/p1962282
ندا سلیمانی، مریم عامری، احمد اصغریان جدی، (1398). 'ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت فضای باز جمعی در سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: روستای عباس آباد شهرستان شاهرود)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، صص.41-54. magiran.com/p1962282
Neda Soleymani, Maryam Ameri, Ahmad Asghariyan Jeddi, (2019). 'Evaluating the Factors Contributing to the Quality of Communal Open Space in Rural Settlements: A Case Study on Abbas Abad Village in Shahrud Town', Housing And Rural Environment, 37(164), pp.41-54. magiran.com/p1962282
ندا سلیمانی؛ مریم عامری؛ احمد اصغریان جدی. "ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت فضای باز جمعی در سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: روستای عباس آباد شهرستان شاهرود)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،164 ، 1398، 41-54. magiran.com/p1962282
Neda Soleymani; Maryam Ameri; Ahmad Asghariyan Jeddi. "Evaluating the Factors Contributing to the Quality of Communal Open Space in Rural Settlements: A Case Study on Abbas Abad Village in Shahrud Town", Housing And Rural Environment, 37, 164, 2019, 41-54. magiran.com/p1962282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال