ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده پوراندخت سعادتی، فرهنگ مظفر، عیسی حجت، (1398). تبیین عوامل موثر بر شکل گیری دلبستگی به خانه با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: واحدهای مسکونی شهر اصفهان)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، 85-100. magiran.com/p1962285
Sayedeh Poorandokht Saadati, Farhang Mozafar, Isa Hojat, (2019). Identifying Effective Factors in Creating Home Attachment Based Using Grounded Theory (Case Study: Residential Units in Isfahan), Housing And Rural Environment, 37(164), 85-100. magiran.com/p1962285
سیده پوراندخت سعادتی، فرهنگ مظفر، عیسی حجت، تبیین عوامل موثر بر شکل گیری دلبستگی به خانه با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: واحدهای مسکونی شهر اصفهان). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 37(164): 85-100. magiran.com/p1962285
Sayedeh Poorandokht Saadati, Farhang Mozafar, Isa Hojat, Identifying Effective Factors in Creating Home Attachment Based Using Grounded Theory (Case Study: Residential Units in Isfahan), Housing And Rural Environment, 2019; 37(164): 85-100. magiran.com/p1962285
سیده پوراندخت سعادتی، فرهنگ مظفر، عیسی حجت، "تبیین عوامل موثر بر شکل گیری دلبستگی به خانه با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: واحدهای مسکونی شهر اصفهان)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 164 (1398): 85-100. magiran.com/p1962285
Sayedeh Poorandokht Saadati, Farhang Mozafar, Isa Hojat, "Identifying Effective Factors in Creating Home Attachment Based Using Grounded Theory (Case Study: Residential Units in Isfahan)", Housing And Rural Environment 37, no.164 (2019): 85-100. magiran.com/p1962285
سیده پوراندخت سعادتی، فرهنگ مظفر، عیسی حجت، (1398). 'تبیین عوامل موثر بر شکل گیری دلبستگی به خانه با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: واحدهای مسکونی شهر اصفهان)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، صص.85-100. magiran.com/p1962285
Sayedeh Poorandokht Saadati, Farhang Mozafar, Isa Hojat, (2019). 'Identifying Effective Factors in Creating Home Attachment Based Using Grounded Theory (Case Study: Residential Units in Isfahan)', Housing And Rural Environment, 37(164), pp.85-100. magiran.com/p1962285
سیده پوراندخت سعادتی؛ فرهنگ مظفر؛ عیسی حجت. "تبیین عوامل موثر بر شکل گیری دلبستگی به خانه با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: واحدهای مسکونی شهر اصفهان)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،164 ، 1398، 85-100. magiran.com/p1962285
Sayedeh Poorandokht Saadati; Farhang Mozafar; Isa Hojat. "Identifying Effective Factors in Creating Home Attachment Based Using Grounded Theory (Case Study: Residential Units in Isfahan)", Housing And Rural Environment, 37, 164, 2019, 85-100. magiran.com/p1962285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال