ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه بهرام زاده، علیرضا رازقی، نجمه خاتون میری، (1398). تاثیر آهک بر بهینه سازی خشت خام در مقابل رطوبت، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، 115-124. magiran.com/p1962287
Kaveh Bahramzadeh, Alireza Razeghi, Najme Khatoon Miri, (2019). The Influence of Lime in Adobe Optimization Against Humidity, Housing And Rural Environment, 37(164), 115-124. magiran.com/p1962287
کاوه بهرام زاده، علیرضا رازقی، نجمه خاتون میری، تاثیر آهک بر بهینه سازی خشت خام در مقابل رطوبت. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 37(164): 115-124. magiran.com/p1962287
Kaveh Bahramzadeh, Alireza Razeghi, Najme Khatoon Miri, The Influence of Lime in Adobe Optimization Against Humidity, Housing And Rural Environment, 2019; 37(164): 115-124. magiran.com/p1962287
کاوه بهرام زاده، علیرضا رازقی، نجمه خاتون میری، "تاثیر آهک بر بهینه سازی خشت خام در مقابل رطوبت"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 164 (1398): 115-124. magiran.com/p1962287
Kaveh Bahramzadeh, Alireza Razeghi, Najme Khatoon Miri, "The Influence of Lime in Adobe Optimization Against Humidity", Housing And Rural Environment 37, no.164 (2019): 115-124. magiran.com/p1962287
کاوه بهرام زاده، علیرضا رازقی، نجمه خاتون میری، (1398). 'تاثیر آهک بر بهینه سازی خشت خام در مقابل رطوبت'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، صص.115-124. magiran.com/p1962287
Kaveh Bahramzadeh, Alireza Razeghi, Najme Khatoon Miri, (2019). 'The Influence of Lime in Adobe Optimization Against Humidity', Housing And Rural Environment, 37(164), pp.115-124. magiran.com/p1962287
کاوه بهرام زاده؛ علیرضا رازقی؛ نجمه خاتون میری. "تاثیر آهک بر بهینه سازی خشت خام در مقابل رطوبت". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،164 ، 1398، 115-124. magiran.com/p1962287
Kaveh Bahramzadeh; Alireza Razeghi; Najme Khatoon Miri. "The Influence of Lime in Adobe Optimization Against Humidity", Housing And Rural Environment, 37, 164, 2019, 115-124. magiran.com/p1962287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال