ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه خسروی، محمودرضا ثقفی، حامد کامل نیا، (1398). بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روش های مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن مشهد)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، 125-140. magiran.com/p1962288
Faezeh Khosravi, Mahmoud Reza Saghafi, Hamed Kamelnia, (2019). Investigating the Effective Indicators in Designing Community Rural Schools Using Collaborative Approaches (Case study: Zirkan village of Mashhad), Housing And Rural Environment, 37(164), 125-140. magiran.com/p1962288
فائزه خسروی، محمودرضا ثقفی، حامد کامل نیا، بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روش های مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن مشهد). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 37(164): 125-140. magiran.com/p1962288
Faezeh Khosravi, Mahmoud Reza Saghafi, Hamed Kamelnia, Investigating the Effective Indicators in Designing Community Rural Schools Using Collaborative Approaches (Case study: Zirkan village of Mashhad), Housing And Rural Environment, 2019; 37(164): 125-140. magiran.com/p1962288
فائزه خسروی، محمودرضا ثقفی، حامد کامل نیا، "بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روش های مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن مشهد)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 164 (1398): 125-140. magiran.com/p1962288
Faezeh Khosravi, Mahmoud Reza Saghafi, Hamed Kamelnia, "Investigating the Effective Indicators in Designing Community Rural Schools Using Collaborative Approaches (Case study: Zirkan village of Mashhad)", Housing And Rural Environment 37, no.164 (2019): 125-140. magiran.com/p1962288
فائزه خسروی، محمودرضا ثقفی، حامد کامل نیا، (1398). 'بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روش های مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن مشهد)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(164)، صص.125-140. magiran.com/p1962288
Faezeh Khosravi, Mahmoud Reza Saghafi, Hamed Kamelnia, (2019). 'Investigating the Effective Indicators in Designing Community Rural Schools Using Collaborative Approaches (Case study: Zirkan village of Mashhad)', Housing And Rural Environment, 37(164), pp.125-140. magiran.com/p1962288
فائزه خسروی؛ محمودرضا ثقفی؛ حامد کامل نیا. "بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روش های مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن مشهد)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،164 ، 1398، 125-140. magiran.com/p1962288
Faezeh Khosravi; Mahmoud Reza Saghafi; Hamed Kamelnia. "Investigating the Effective Indicators in Designing Community Rural Schools Using Collaborative Approaches (Case study: Zirkan village of Mashhad)", Housing And Rural Environment, 37, 164, 2019, 125-140. magiran.com/p1962288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال