ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا موسی آبادی، دکتر بتول فخراسلام، (1397). بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سید اشرف الدین حسینی، جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2(3)، 18-41. magiran.com/p1962293
Reza Musabadi, Batool Fakhreslam , (2018). Basics of resistance literature in the Poetry of Sayed Ashraf al-din Hoseyni, Journal Management System, 2(3), 18-41. magiran.com/p1962293
رضا موسی آبادی، دکتر بتول فخراسلام، بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سید اشرف الدین حسینی. جستارنامه ادبیات تطبیقی، 1397؛ 2(3): 18-41. magiran.com/p1962293
Reza Musabadi, Batool Fakhreslam , Basics of resistance literature in the Poetry of Sayed Ashraf al-din Hoseyni, Journal Management System, 2018; 2(3): 18-41. magiran.com/p1962293
رضا موسی آبادی، دکتر بتول فخراسلام، "بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سید اشرف الدین حسینی"، جستارنامه ادبیات تطبیقی 2، شماره 3 (1397): 18-41. magiran.com/p1962293
Reza Musabadi, Batool Fakhreslam , "Basics of resistance literature in the Poetry of Sayed Ashraf al-din Hoseyni", Journal Management System 2, no.3 (2018): 18-41. magiran.com/p1962293
رضا موسی آبادی، دکتر بتول فخراسلام، (1397). 'بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سید اشرف الدین حسینی'، جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2(3)، صص.18-41. magiran.com/p1962293
Reza Musabadi, Batool Fakhreslam , (2018). 'Basics of resistance literature in the Poetry of Sayed Ashraf al-din Hoseyni', Journal Management System, 2(3), pp.18-41. magiran.com/p1962293
رضا موسی آبادی؛ دکتر بتول فخراسلام. "بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سید اشرف الدین حسینی". جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2 ،3 ، 1397، 18-41. magiran.com/p1962293
Reza Musabadi; Batool Fakhreslam . "Basics of resistance literature in the Poetry of Sayed Ashraf al-din Hoseyni", Journal Management System, 2, 3, 2018, 18-41. magiran.com/p1962293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال