ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج امیری، حمید سودایی زاده، اصغر مصلح آرانی، جواد طایی سمیرمی، محمدعلی حکیم زاده، (1397). آت اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26(4)، 506-519. magiran.com/p1962465
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Asghar Mosleh Arani, Javad Taie Semiromi, Mohammad Ali Hakimzade, (2018). Autecology of Tecomella undulata (Roxb.) Seem. in southern Iran, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(4), 506-519. magiran.com/p1962465
ایرج امیری، حمید سودایی زاده، اصغر مصلح آرانی، جواد طایی سمیرمی، محمدعلی حکیم زاده، آت اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1397؛ 26(4): 506-519. magiran.com/p1962465
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Asghar Mosleh Arani, Javad Taie Semiromi, Mohammad Ali Hakimzade, Autecology of Tecomella undulata (Roxb.) Seem. in southern Iran, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2018; 26(4): 506-519. magiran.com/p1962465
ایرج امیری، حمید سودایی زاده، اصغر مصلح آرانی، جواد طایی سمیرمی، محمدعلی حکیم زاده، "آت اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 26، شماره 4 (1397): 506-519. magiran.com/p1962465
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Asghar Mosleh Arani, Javad Taie Semiromi, Mohammad Ali Hakimzade, "Autecology of Tecomella undulata (Roxb.) Seem. in southern Iran", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 26, no.4 (2018): 506-519. magiran.com/p1962465
ایرج امیری، حمید سودایی زاده، اصغر مصلح آرانی، جواد طایی سمیرمی، محمدعلی حکیم زاده، (1397). 'آت اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26(4)، صص.506-519. magiran.com/p1962465
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Asghar Mosleh Arani, Javad Taie Semiromi, Mohammad Ali Hakimzade, (2018). 'Autecology of Tecomella undulata (Roxb.) Seem. in southern Iran', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(4), pp.506-519. magiran.com/p1962465
ایرج امیری؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ جواد طایی سمیرمی؛ محمدعلی حکیم زاده. "آت اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26 ،4 ، 1397، 506-519. magiran.com/p1962465
Iraj Amiri; Hamid Sodaiezade ; Asghar Mosleh Arani; Javad Taie Semiromi; Mohammad Ali Hakimzade. "Autecology of Tecomella undulata (Roxb.) Seem. in southern Iran", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26, 4, 2018, 506-519. magiran.com/p1962465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال