ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی علوی قزوینی، (1397). محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی، نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، 1(2)، 7-28. magiran.com/p1962728
Sayyed ali Alavi ghazvini , (2019). Confidentiality in children's identity documents, Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family, 1(2), 7-28. magiran.com/p1962728
سیدعلی علوی قزوینی، محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی. نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، 1397؛ 1(2): 7-28. magiran.com/p1962728
Sayyed ali Alavi ghazvini , Confidentiality in children's identity documents, Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family, 2019; 1(2): 7-28. magiran.com/p1962728
سیدعلی علوی قزوینی، "محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی"، نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده 1، شماره 2 (1397): 7-28. magiran.com/p1962728
Sayyed ali Alavi ghazvini , "Confidentiality in children's identity documents", Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family 1, no.2 (2019): 7-28. magiran.com/p1962728
سیدعلی علوی قزوینی، (1397). 'محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی'، نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، 1(2)، صص.7-28. magiran.com/p1962728
Sayyed ali Alavi ghazvini , (2019). 'Confidentiality in children's identity documents', Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family, 1(2), pp.7-28. magiran.com/p1962728
سیدعلی علوی قزوینی. "محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی". نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، 1 ،2 ، 1397، 7-28. magiran.com/p1962728
Sayyed ali Alavi ghazvini . "Confidentiality in children's identity documents", Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family, 1, 2, 2019, 7-28. magiran.com/p1962728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال