ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خیالی، مریم خانی، عزیزاله دهقان، (1397). بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، سال 1395، مجله پرستاری گروههای آسیب پذیر، 5(16)، 35-44. magiran.com/p1963066
Khiyali Z, Khani M, Dehghan A, (2018). Survey of Caregiver Burden and its related factors in Caregiver of hemodialysis patients in Bandar Abbas Shahid Mohammadi Hospital, 2016, Nursing Journal of the vulnerable, 5(16), 35-44. magiran.com/p1963066
زهرا خیالی، مریم خانی، عزیزاله دهقان، بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، سال 1395. مجله پرستاری گروههای آسیب پذیر، 1397؛ 5(16): 35-44. magiran.com/p1963066
Khiyali Z, Khani M, Dehghan A, Survey of Caregiver Burden and its related factors in Caregiver of hemodialysis patients in Bandar Abbas Shahid Mohammadi Hospital, 2016, Nursing Journal of the vulnerable, 2018; 5(16): 35-44. magiran.com/p1963066
زهرا خیالی، مریم خانی، عزیزاله دهقان، "بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، سال 1395"، مجله پرستاری گروههای آسیب پذیر 5، شماره 16 (1397): 35-44. magiran.com/p1963066
Khiyali Z, Khani M, Dehghan A, "Survey of Caregiver Burden and its related factors in Caregiver of hemodialysis patients in Bandar Abbas Shahid Mohammadi Hospital, 2016", Nursing Journal of the vulnerable 5, no.16 (2018): 35-44. magiran.com/p1963066
زهرا خیالی، مریم خانی، عزیزاله دهقان، (1397). 'بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، سال 1395'، مجله پرستاری گروههای آسیب پذیر، 5(16)، صص.35-44. magiran.com/p1963066
Khiyali Z, Khani M, Dehghan A, (2018). 'Survey of Caregiver Burden and its related factors in Caregiver of hemodialysis patients in Bandar Abbas Shahid Mohammadi Hospital, 2016', Nursing Journal of the vulnerable, 5(16), pp.35-44. magiran.com/p1963066
زهرا خیالی؛ مریم خانی؛ عزیزاله دهقان. "بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، سال 1395". مجله پرستاری گروههای آسیب پذیر، 5 ،16 ، 1397، 35-44. magiran.com/p1963066
Khiyali Z; Khani M; Dehghan A. "Survey of Caregiver Burden and its related factors in Caregiver of hemodialysis patients in Bandar Abbas Shahid Mohammadi Hospital, 2016", Nursing Journal of the vulnerable, 5, 16, 2018, 35-44. magiran.com/p1963066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال