ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی همایون فر، زهرا نوزاد، (1398). اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی، پژوهشنامه بیمه، 33(4)، 43-62. magiran.com/p1963070
Mahdi Homayounfar , Zahra Nozad, (2019). Prioritizing the Affecting Factors on Lack of Interest in Life Insurance Using Fuzzy DEMATEL Technique, Iranian Journal of Insurance Research, 33(4), 43-62. magiran.com/p1963070
مهدی همایون فر، زهرا نوزاد، اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی. پژوهشنامه بیمه، 1398؛ 33(4): 43-62. magiran.com/p1963070
Mahdi Homayounfar , Zahra Nozad, Prioritizing the Affecting Factors on Lack of Interest in Life Insurance Using Fuzzy DEMATEL Technique, Iranian Journal of Insurance Research, 2019; 33(4): 43-62. magiran.com/p1963070
مهدی همایون فر، زهرا نوزاد، "اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی"، پژوهشنامه بیمه 33، شماره 4 (1398): 43-62. magiran.com/p1963070
Mahdi Homayounfar , Zahra Nozad, "Prioritizing the Affecting Factors on Lack of Interest in Life Insurance Using Fuzzy DEMATEL Technique", Iranian Journal of Insurance Research 33, no.4 (2019): 43-62. magiran.com/p1963070
مهدی همایون فر، زهرا نوزاد، (1398). 'اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی'، پژوهشنامه بیمه، 33(4)، صص.43-62. magiran.com/p1963070
Mahdi Homayounfar , Zahra Nozad, (2019). 'Prioritizing the Affecting Factors on Lack of Interest in Life Insurance Using Fuzzy DEMATEL Technique', Iranian Journal of Insurance Research, 33(4), pp.43-62. magiran.com/p1963070
مهدی همایون فر؛ زهرا نوزاد. "اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی". پژوهشنامه بیمه، 33 ،4 ، 1398، 43-62. magiran.com/p1963070
Mahdi Homayounfar ; Zahra Nozad. "Prioritizing the Affecting Factors on Lack of Interest in Life Insurance Using Fuzzy DEMATEL Technique", Iranian Journal of Insurance Research, 33, 4, 2019, 43-62. magiran.com/p1963070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال