ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن موسوی چلک، عزتاللهسام آرام، سیداحمد حسینی حاجی بکنده، (1397). سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، 18(70)، 77-104. magiran.com/p1963708
Hassan Mousavi Chelak, Ezzatolla Samaram, Seyed Ahmad Hoseini Hajibekandeh, (2019). Suggested Social Policies to Control Social Harms in Iran, Social Welfare Quarterly, 18(70), 77-104. magiran.com/p1963708
حسن موسوی چلک، عزتاللهسام آرام، سیداحمد حسینی حاجی بکنده، سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 1397؛ 18(70): 77-104. magiran.com/p1963708
Hassan Mousavi Chelak, Ezzatolla Samaram, Seyed Ahmad Hoseini Hajibekandeh, Suggested Social Policies to Control Social Harms in Iran, Social Welfare Quarterly, 2019; 18(70): 77-104. magiran.com/p1963708
حسن موسوی چلک، عزتاللهسام آرام، سیداحمد حسینی حاجی بکنده، "سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران"، فصلنامه رفاه اجتماعی 18، شماره 70 (1397): 77-104. magiran.com/p1963708
Hassan Mousavi Chelak, Ezzatolla Samaram, Seyed Ahmad Hoseini Hajibekandeh, "Suggested Social Policies to Control Social Harms in Iran", Social Welfare Quarterly 18, no.70 (2019): 77-104. magiran.com/p1963708
حسن موسوی چلک، عزتاللهسام آرام، سیداحمد حسینی حاجی بکنده، (1397). 'سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران'، فصلنامه رفاه اجتماعی، 18(70)، صص.77-104. magiran.com/p1963708
Hassan Mousavi Chelak, Ezzatolla Samaram, Seyed Ahmad Hoseini Hajibekandeh, (2019). 'Suggested Social Policies to Control Social Harms in Iran', Social Welfare Quarterly, 18(70), pp.77-104. magiran.com/p1963708
حسن موسوی چلک؛ عزتاللهسام آرام؛ سیداحمد حسینی حاجی بکنده. "سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران". فصلنامه رفاه اجتماعی، 18 ،70 ، 1397، 77-104. magiran.com/p1963708
Hassan Mousavi Chelak; Ezzatolla Samaram; Seyed Ahmad Hoseini Hajibekandeh. "Suggested Social Policies to Control Social Harms in Iran", Social Welfare Quarterly, 18, 70, 2019, 77-104. magiran.com/p1963708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال