ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Faranak Firoozfar, Seyed Hassan Moosa, Kazemi , Abbas Bahrami , Mustapha Ahmed Yusuf , Abedin Saghafipour , Zeynab Armoon , Rezvan Rajabzadeh , Seyed Hamid Hossein, (2019). Head Lice Infestation (Pediculus humanus capitis) Prevalence and Its Associated Factors, Among The Kormanj Tribes in North Khorasan Province, Shiraz Emedical Journal, 20(4), 4. magiran.com/p1964043
Faranak Firoozfar, Seyed Hassan Moosa, Kazemi , Abbas Bahrami , Mustapha Ahmed Yusuf , Abedin Saghafipour , Zeynab Armoon , Rezvan Rajabzadeh , Seyed Hamid Hossein, Head Lice Infestation (Pediculus humanus capitis) Prevalence and Its Associated Factors, Among The Kormanj Tribes in North Khorasan Province, Shiraz Emedical Journal, 2019; 20(4): 4. magiran.com/p1964043
Faranak Firoozfar, Seyed Hassan Moosa, Kazemi , Abbas Bahrami , Mustapha Ahmed Yusuf , Abedin Saghafipour , Zeynab Armoon , Rezvan Rajabzadeh , Seyed Hamid Hossein, "Head Lice Infestation (Pediculus humanus capitis) Prevalence and Its Associated Factors, Among The Kormanj Tribes in North Khorasan Province", Shiraz Emedical Journal 20, no.4 (2019): 4. magiran.com/p1964043
Faranak Firoozfar, Seyed Hassan Moosa, Kazemi , Abbas Bahrami , Mustapha Ahmed Yusuf , Abedin Saghafipour , Zeynab Armoon , Rezvan Rajabzadeh , Seyed Hamid Hossein, (2019). 'Head Lice Infestation (Pediculus humanus capitis) Prevalence and Its Associated Factors, Among The Kormanj Tribes in North Khorasan Province', Shiraz Emedical Journal, 20(4), pp.4. magiran.com/p1964043
Faranak Firoozfar; Seyed Hassan Moosa; Kazemi ; Abbas Bahrami ; Mustapha Ahmed Yusuf ; Abedin Saghafipour ; Zeynab Armoon ; Rezvan Rajabzadeh ; Seyed Hamid Hossein. "Head Lice Infestation (Pediculus humanus capitis) Prevalence and Its Associated Factors, Among The Kormanj Tribes in North Khorasan Province", Shiraz Emedical Journal, 20, 4, 2019, 4. magiran.com/p1964043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال