ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان اسماعیلی بهبهانی، اسفندیار فاتح، lمیر آینه بند، (1398). ارزیابی ویژگی های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(1)، 137-150. magiran.com/p1964213
Rzwan Esmaili Behbahani, Esfandiar Fateh, Amir Aynehband, (2019). Evaluation of Growth Characteristics of Flax. (Linum usitstissimum L.) With Application of Organic and Nitrogen Fertilizers, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(1), 137-150. magiran.com/p1964213
رضوان اسماعیلی بهبهانی، اسفندیار فاتح، lمیر آینه بند، ارزیابی ویژگی های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن. فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1398؛ 29(1): 137-150. magiran.com/p1964213
Rzwan Esmaili Behbahani, Esfandiar Fateh, Amir Aynehband, Evaluation of Growth Characteristics of Flax. (Linum usitstissimum L.) With Application of Organic and Nitrogen Fertilizers, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2019; 29(1): 137-150. magiran.com/p1964213
رضوان اسماعیلی بهبهانی، اسفندیار فاتح، lمیر آینه بند، "ارزیابی ویژگی های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 29، شماره 1 (1398): 137-150. magiran.com/p1964213
Rzwan Esmaili Behbahani, Esfandiar Fateh, Amir Aynehband, "Evaluation of Growth Characteristics of Flax. (Linum usitstissimum L.) With Application of Organic and Nitrogen Fertilizers", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 29, no.1 (2019): 137-150. magiran.com/p1964213
رضوان اسماعیلی بهبهانی، اسفندیار فاتح، lمیر آینه بند، (1398). 'ارزیابی ویژگی های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(1)، صص.137-150. magiran.com/p1964213
Rzwan Esmaili Behbahani, Esfandiar Fateh, Amir Aynehband, (2019). 'Evaluation of Growth Characteristics of Flax. (Linum usitstissimum L.) With Application of Organic and Nitrogen Fertilizers', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(1), pp.137-150. magiran.com/p1964213
رضوان اسماعیلی بهبهانی؛ اسفندیار فاتح؛ lمیر آینه بند. "ارزیابی ویژگی های رشدی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای آلی و نیتروژن". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29 ،1 ، 1398، 137-150. magiran.com/p1964213
Rzwan Esmaili Behbahani; Esfandiar Fateh; Amir Aynehband. "Evaluation of Growth Characteristics of Flax. (Linum usitstissimum L.) With Application of Organic and Nitrogen Fertilizers", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29, 1, 2019, 137-150. magiran.com/p1964213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال