ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین مظاهری نژاد فرد، فهیمه سادات سیدعسگری، ایرج اشرافی، ثریا غریبی، محمدرضا خانی ، (1397). مقایسه دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ردیابی کلیفرم ها در آب شیرین، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 6(2)، 111-117. magiran.com/p1964263
Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Fahimeh, Sadat Sayyed Asgari, Iraj Ashrafi, Sorayya Gharibi, Mohammad Reza Khani , (2019). Comparison of Multiple Tube Fermentation and Polymerase Chain Reaction Methods for the Detection of Coliforms in Freshwater, applied food biotechnology, 6(2), 111-117. magiran.com/p1964263
رامین مظاهری نژاد فرد، فهیمه سادات سیدعسگری، ایرج اشرافی، ثریا غریبی، محمدرضا خانی ، مقایسه دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ردیابی کلیفرم ها در آب شیرین. مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 1397؛ 6(2): 111-117. magiran.com/p1964263
Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Fahimeh, Sadat Sayyed Asgari, Iraj Ashrafi, Sorayya Gharibi, Mohammad Reza Khani , Comparison of Multiple Tube Fermentation and Polymerase Chain Reaction Methods for the Detection of Coliforms in Freshwater, applied food biotechnology, 2019; 6(2): 111-117. magiran.com/p1964263
رامین مظاهری نژاد فرد، فهیمه سادات سیدعسگری، ایرج اشرافی، ثریا غریبی، محمدرضا خانی ، "مقایسه دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ردیابی کلیفرم ها در آب شیرین"، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی 6، شماره 2 (1397): 111-117. magiran.com/p1964263
Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Fahimeh, Sadat Sayyed Asgari, Iraj Ashrafi, Sorayya Gharibi, Mohammad Reza Khani , "Comparison of Multiple Tube Fermentation and Polymerase Chain Reaction Methods for the Detection of Coliforms in Freshwater", applied food biotechnology 6, no.2 (2019): 111-117. magiran.com/p1964263
رامین مظاهری نژاد فرد، فهیمه سادات سیدعسگری، ایرج اشرافی، ثریا غریبی، محمدرضا خانی ، (1397). 'مقایسه دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ردیابی کلیفرم ها در آب شیرین'، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 6(2)، صص.111-117. magiran.com/p1964263
Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Fahimeh, Sadat Sayyed Asgari, Iraj Ashrafi, Sorayya Gharibi, Mohammad Reza Khani , (2019). 'Comparison of Multiple Tube Fermentation and Polymerase Chain Reaction Methods for the Detection of Coliforms in Freshwater', applied food biotechnology, 6(2), pp.111-117. magiran.com/p1964263
رامین مظاهری نژاد فرد؛ فهیمه سادات سیدعسگری؛ ایرج اشرافی؛ ثریا غریبی؛ محمدرضا خانی . "مقایسه دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ردیابی کلیفرم ها در آب شیرین". مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 6 ،2 ، 1397، 111-117. magiran.com/p1964263
Ramin Mazaheri Nezhad Fard; Fahimeh; Sadat Sayyed Asgari; Iraj Ashrafi; Sorayya Gharibi; Mohammad Reza Khani . "Comparison of Multiple Tube Fermentation and Polymerase Chain Reaction Methods for the Detection of Coliforms in Freshwater", applied food biotechnology, 6, 2, 2019, 111-117. magiran.com/p1964263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال