ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سولماز عظیمی ، ناهید واعظ، (1398). مقایسه جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba) و همیشه بهار (Calendula officinalis)، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(1)، 305-317. magiran.com/p1964268
Solmaz Azimi, nahid vaez, (2019). Comparison of Population of Aphis fabae and its Natural Enemies and Yield in Intercrop-ping of Faba Bean (Vicia faba) and Marigold (Calendula officinalis), Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(1), 305-317. magiran.com/p1964268
سولماز عظیمی ، ناهید واعظ، مقایسه جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba) و همیشه بهار (Calendula officinalis). فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1398؛ 29(1): 305-317. magiran.com/p1964268
Solmaz Azimi, nahid vaez, Comparison of Population of Aphis fabae and its Natural Enemies and Yield in Intercrop-ping of Faba Bean (Vicia faba) and Marigold (Calendula officinalis), Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2019; 29(1): 305-317. magiran.com/p1964268
سولماز عظیمی ، ناهید واعظ، "مقایسه جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba) و همیشه بهار (Calendula officinalis)"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 29، شماره 1 (1398): 305-317. magiran.com/p1964268
Solmaz Azimi, nahid vaez, "Comparison of Population of Aphis fabae and its Natural Enemies and Yield in Intercrop-ping of Faba Bean (Vicia faba) and Marigold (Calendula officinalis)", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 29, no.1 (2019): 305-317. magiran.com/p1964268
سولماز عظیمی ، ناهید واعظ، (1398). 'مقایسه جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba) و همیشه بهار (Calendula officinalis)'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(1)، صص.305-317. magiran.com/p1964268
Solmaz Azimi, nahid vaez, (2019). 'Comparison of Population of Aphis fabae and its Natural Enemies and Yield in Intercrop-ping of Faba Bean (Vicia faba) and Marigold (Calendula officinalis)', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(1), pp.305-317. magiran.com/p1964268
سولماز عظیمی ؛ ناهید واعظ. "مقایسه جمعیت شته باقلا و دشمنان طبیعی آن و عملکرد در کشت مخلوط باقلا (Vicia faba) و همیشه بهار (Calendula officinalis)". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29 ،1 ، 1398، 305-317. magiran.com/p1964268
Solmaz Azimi; nahid vaez. "Comparison of Population of Aphis fabae and its Natural Enemies and Yield in Intercrop-ping of Faba Bean (Vicia faba) and Marigold (Calendula officinalis)", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29, 1, 2019, 305-317. magiran.com/p1964268
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال