ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رنجکش، معصومه نصیری، سید حمید شریف نیا، امیر حسین گودرزیان، سیده زهرا حسینی گل افشانی، (1397). اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات خواب در زنان باردار، مجله اپیدمیولوژی ایران، 14(4)، 366-374. magiran.com/p1964399
F Ranjkesh, M Nasiri, SH Sharif Nia, AH Goudarzian, SZ Hosseinigolafshani, (2019). Validation of the Persian Version of the Sleep Condition Indicator in Pregnant Women, Iranian Journal of Epidemiology, 14(4), 366-374. magiran.com/p1964399
فاطمه رنجکش، معصومه نصیری، سید حمید شریف نیا، امیر حسین گودرزیان، سیده زهرا حسینی گل افشانی، اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات خواب در زنان باردار. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1397؛ 14(4): 366-374. magiran.com/p1964399
F Ranjkesh, M Nasiri, SH Sharif Nia, AH Goudarzian, SZ Hosseinigolafshani, Validation of the Persian Version of the Sleep Condition Indicator in Pregnant Women, Iranian Journal of Epidemiology, 2019; 14(4): 366-374. magiran.com/p1964399
فاطمه رنجکش، معصومه نصیری، سید حمید شریف نیا، امیر حسین گودرزیان، سیده زهرا حسینی گل افشانی، "اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات خواب در زنان باردار"، مجله اپیدمیولوژی ایران 14، شماره 4 (1397): 366-374. magiran.com/p1964399
F Ranjkesh, M Nasiri, SH Sharif Nia, AH Goudarzian, SZ Hosseinigolafshani, "Validation of the Persian Version of the Sleep Condition Indicator in Pregnant Women", Iranian Journal of Epidemiology 14, no.4 (2019): 366-374. magiran.com/p1964399
فاطمه رنجکش، معصومه نصیری، سید حمید شریف نیا، امیر حسین گودرزیان، سیده زهرا حسینی گل افشانی، (1397). 'اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات خواب در زنان باردار'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 14(4)، صص.366-374. magiran.com/p1964399
F Ranjkesh, M Nasiri, SH Sharif Nia, AH Goudarzian, SZ Hosseinigolafshani, (2019). 'Validation of the Persian Version of the Sleep Condition Indicator in Pregnant Women', Iranian Journal of Epidemiology, 14(4), pp.366-374. magiran.com/p1964399
فاطمه رنجکش؛ معصومه نصیری؛ سید حمید شریف نیا؛ امیر حسین گودرزیان؛ سیده زهرا حسینی گل افشانی. "اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات خواب در زنان باردار". مجله اپیدمیولوژی ایران، 14 ،4 ، 1397، 366-374. magiran.com/p1964399
F Ranjkesh; M Nasiri; SH Sharif Nia; AH Goudarzian; SZ Hosseinigolafshani. "Validation of the Persian Version of the Sleep Condition Indicator in Pregnant Women", Iranian Journal of Epidemiology, 14, 4, 2019, 366-374. magiran.com/p1964399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال