ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوید صنوبری، کمال الدین قرنجیگ، فرهود نجفی، سیامک مرادیان، (1397). سنتز بنزو زانتین-4،3- کربوکسیلیک انیدرید و ساخت سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(27)، 1843-1853. magiran.com/p1964410
Navid Senobari, Kamaledin Gharanjig , Farhud Najafi, Siamak Moradian, (2019). Synthesis of benzoxanthene-3,4-carboxilic anhydride and application in dye-sensitized solar cell, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(27), 1843-1853. magiran.com/p1964410
نوید صنوبری، کمال الدین قرنجیگ، فرهود نجفی، سیامک مرادیان، سنتز بنزو زانتین-4،3- کربوکسیلیک انیدرید و ساخت سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1397؛ 7(27): 1843-1853. magiran.com/p1964410
Navid Senobari, Kamaledin Gharanjig , Farhud Najafi, Siamak Moradian, Synthesis of benzoxanthene-3,4-carboxilic anhydride and application in dye-sensitized solar cell, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2019; 7(27): 1843-1853. magiran.com/p1964410
نوید صنوبری، کمال الدین قرنجیگ، فرهود نجفی، سیامک مرادیان، "سنتز بنزو زانتین-4،3- کربوکسیلیک انیدرید و ساخت سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 7، شماره 27 (1397): 1843-1853. magiran.com/p1964410
Navid Senobari, Kamaledin Gharanjig , Farhud Najafi, Siamak Moradian, "Synthesis of benzoxanthene-3,4-carboxilic anhydride and application in dye-sensitized solar cell", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 7, no.27 (2019): 1843-1853. magiran.com/p1964410
نوید صنوبری، کمال الدین قرنجیگ، فرهود نجفی، سیامک مرادیان، (1397). 'سنتز بنزو زانتین-4،3- کربوکسیلیک انیدرید و ساخت سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(27)، صص.1843-1853. magiran.com/p1964410
Navid Senobari, Kamaledin Gharanjig , Farhud Najafi, Siamak Moradian, (2019). 'Synthesis of benzoxanthene-3,4-carboxilic anhydride and application in dye-sensitized solar cell', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(27), pp.1843-1853. magiran.com/p1964410
نوید صنوبری؛ کمال الدین قرنجیگ؛ فرهود نجفی؛ سیامک مرادیان. "سنتز بنزو زانتین-4،3- کربوکسیلیک انیدرید و ساخت سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7 ،27 ، 1397، 1843-1853. magiran.com/p1964410
Navid Senobari; Kamaledin Gharanjig ; Farhud Najafi; Siamak Moradian. "Synthesis of benzoxanthene-3,4-carboxilic anhydride and application in dye-sensitized solar cell", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7, 27, 2019, 1843-1853. magiran.com/p1964410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال