ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیبا استادزاده ، حسین داوودی، حسن حیدری، سید رضامیرمهدی، (1398). تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی» (1386−1395)، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، 12(23)، 141-158. magiran.com/p1964439
ziba ostadzadeh , hosein davodi, hasan hedari, Seyed Reza Mirmahdi, (2019). The Content Analysis of Articles of "Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies" (2007-2016), Journal of Studies in Islam and Psychology, 12(23), 141-158. magiran.com/p1964439
زیبا استادزاده ، حسین داوودی، حسن حیدری، سید رضامیرمهدی، تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی» (1386−1395). دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، 1398؛ 12(23): 141-158. magiran.com/p1964439
ziba ostadzadeh , hosein davodi, hasan hedari, Seyed Reza Mirmahdi, The Content Analysis of Articles of "Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies" (2007-2016), Journal of Studies in Islam and Psychology, 2019; 12(23): 141-158. magiran.com/p1964439
زیبا استادزاده ، حسین داوودی، حسن حیدری، سید رضامیرمهدی، "تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی» (1386−1395)"، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی 12، شماره 23 (1398): 141-158. magiran.com/p1964439
ziba ostadzadeh , hosein davodi, hasan hedari, Seyed Reza Mirmahdi, "The Content Analysis of Articles of "Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies" (2007-2016)", Journal of Studies in Islam and Psychology 12, no.23 (2019): 141-158. magiran.com/p1964439
زیبا استادزاده ، حسین داوودی، حسن حیدری، سید رضامیرمهدی، (1398). 'تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی» (1386−1395)'، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، 12(23)، صص.141-158. magiran.com/p1964439
ziba ostadzadeh , hosein davodi, hasan hedari, Seyed Reza Mirmahdi, (2019). 'The Content Analysis of Articles of "Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies" (2007-2016)', Journal of Studies in Islam and Psychology, 12(23), pp.141-158. magiran.com/p1964439
زیبا استادزاده ؛ حسین داوودی؛ حسن حیدری؛ سید رضامیرمهدی. "تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی» (1386−1395)". دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، 12 ،23 ، 1398، 141-158. magiran.com/p1964439
ziba ostadzadeh ; hosein davodi; hasan hedari; Seyed Reza Mirmahdi. "The Content Analysis of Articles of "Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies" (2007-2016)", Journal of Studies in Islam and Psychology, 12, 23, 2019, 141-158. magiran.com/p1964439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال