ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق اصغری لفمجانی، نسیم رزاق پور، حمیدرضا نسیمی، (1398). ارزیابی کیفیت طرح های دولت در توسعه سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: دهستان دولت آباد، شهرستان جیرفت، مجله جغرافیا و توسعه، 17(55)، 1-22. magiran.com/p1964541
Sadegh Asghari Lafmejani , Nasim Razaghpoor, Hamidreza Nasimi, (2019). Quality assessment of government plans in developing rural settlements (Case Study: Dolatabad rural district in Jiroft County), Geography and Development Iranian Journal, 17(55), 1-22. magiran.com/p1964541
صادق اصغری لفمجانی، نسیم رزاق پور، حمیدرضا نسیمی، ارزیابی کیفیت طرح های دولت در توسعه سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: دهستان دولت آباد، شهرستان جیرفت. مجله جغرافیا و توسعه، 1398؛ 17(55): 1-22. magiran.com/p1964541
Sadegh Asghari Lafmejani , Nasim Razaghpoor, Hamidreza Nasimi, Quality assessment of government plans in developing rural settlements (Case Study: Dolatabad rural district in Jiroft County), Geography and Development Iranian Journal, 2019; 17(55): 1-22. magiran.com/p1964541
صادق اصغری لفمجانی، نسیم رزاق پور، حمیدرضا نسیمی، "ارزیابی کیفیت طرح های دولت در توسعه سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: دهستان دولت آباد، شهرستان جیرفت"، مجله جغرافیا و توسعه 17، شماره 55 (1398): 1-22. magiran.com/p1964541
Sadegh Asghari Lafmejani , Nasim Razaghpoor, Hamidreza Nasimi, "Quality assessment of government plans in developing rural settlements (Case Study: Dolatabad rural district in Jiroft County)", Geography and Development Iranian Journal 17, no.55 (2019): 1-22. magiran.com/p1964541
صادق اصغری لفمجانی، نسیم رزاق پور، حمیدرضا نسیمی، (1398). 'ارزیابی کیفیت طرح های دولت در توسعه سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: دهستان دولت آباد، شهرستان جیرفت'، مجله جغرافیا و توسعه، 17(55)، صص.1-22. magiran.com/p1964541
Sadegh Asghari Lafmejani , Nasim Razaghpoor, Hamidreza Nasimi, (2019). 'Quality assessment of government plans in developing rural settlements (Case Study: Dolatabad rural district in Jiroft County)', Geography and Development Iranian Journal, 17(55), pp.1-22. magiran.com/p1964541
صادق اصغری لفمجانی؛ نسیم رزاق پور؛ حمیدرضا نسیمی. "ارزیابی کیفیت طرح های دولت در توسعه سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: دهستان دولت آباد، شهرستان جیرفت". مجله جغرافیا و توسعه، 17 ،55 ، 1398، 1-22. magiran.com/p1964541
Sadegh Asghari Lafmejani ; Nasim Razaghpoor; Hamidreza Nasimi. "Quality assessment of government plans in developing rural settlements (Case Study: Dolatabad rural district in Jiroft County)", Geography and Development Iranian Journal, 17, 55, 2019, 1-22. magiran.com/p1964541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال